صحنه های تکراری ترور و جنایت! قتل فجیع داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر ✍️اعلامیه حزب حکمتیست

نشريات

صحنه های تکراری ترور و جنایت!
قتل فجیع داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر

بنا به گزارشها حوالی ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه الی ۲۲ شنبه شب ۲۲ مهرماه در شهرستان فردیس کرج، داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در ویلایشان با ضربات چاقو بطور فجیعی بقتل رسیده اند.

این قتل و روش آن قتلهای رنجیره ای در دوره خاتمی و مشخصا قتل فروهرها را تداعی میکند. این تکرار روش نمیتواند تصادفی باشد بلکه حاوی یک پیام آگاهانه است که نهادهای اطلاعاتی حکومت به مخالفین سیاسی ارسال میکنند. تلاش دارند بیش از پیش فضا را علیه تحرک انقلابی و اعتراضی تروریزه کنند.

همزمان زمزمه هایی شنیده میشود که سعی میکنند این جنایت را به ایجاد ناامنی توسط شهروندان افغانستانی منتسب کنند. این دومی ادامه و مکمل اولی است. با ایجاد فضای ترور و قتل، ارعاب در جامعه و سرکوب را تشدید میکنند، دست خونین حکومت و نهادهای امنیتی اش را میشویند و در عین حال با دادن توجه به سمت افغانستانی ها برای پروژه نفرت پراکنی ملی و مذهبی و نژادپرستی ناسیونالیسم ایرانی سوخت تهیه می کنند. قتل معترضین و مخالفین، با گسترش تبلیغات فاشیستی و مقدمه چینی برای تهاجم به مهاجرین افغانستانی، اجزای یک پروٰژه واحد نهادهای امنیتی حکومت اسلامی اند.

مسئول قتل فجیع و هولناک داریوش مهرجویی و شریک زندگیش وحیده محمدی فر جمهوری اسلامی است. این قتل فجیع در متن جنایت های هولناک در منطقه از جمله در غزه و اسرائیل و مناطق کردنشین سوریه و افغانستان و در ادامه قتل و سرکوب علیه زنان و مردان آزادیخواه مخالف در داخل کشور رخ میدهد. جمهوری اسلامی در راس دولتهای تروریست و آدمکش منطقه از فضای جنگی برای تشدید خفقان و سرکوب داخلی بهره میگیرد. در مقابل این سیاست باید ایستاد.

همه قاتلین واقعی را میشناسند. انگشت های اتهام از هرسو باید به ٰرژیم اسلامی برگردد. دور جدید تلاش ترورهای حکومتی و قتلهای زنجیره ای و دامن زدن به فاشیسم ضد افغانستانی را با تهاجم به حکومت اسلامی به شکست بکشانیم.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۲۳ مهر ۱۴۰۲ – ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳