در پس فاجعه تروریستی اسلامیستها در اسرائیل: دور دیگری از کشتار و جنگ و جنایت، تا کجا؟ گفتگو🎤 با علی جوادی

مولتی مدیا

در پس فاجعه تروریستی اسلامیستها در اسرائیل: دور دیگری از کشتار و جنگ و جنایت، تا کجا؟

گفتگوی محمود احمدی با علی جوادی