تهاجم دیگری از سوی رژیم اسلامی سرمایه داران به طبقه کارگر ایران در آستانه روز جهانی کارگر

خبر کارگری

تهاجم دیگری از سوی رژیم اسلامی سرمایه داران به طبقه کارگر ایران در آستانه روز جهانی کارگر،،،،، خبر ها حاکی از طرح ۲۵ نماینده مجلس دزدان و عارتگران اسلامی در ارتباط با «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار» ؟؟!! است. به گفته حسین حبیبی یکی از پادوهای رژیم اسلامی در شورای عالی کار،: این طرح ‌در نظر دارد در بازه‌ی زمانیِ ۱۱۵ سال اخیر، قوانین مربوط به حوزه کار را بررسی کند تا به قول خودشان قوانینی را که در این سالها تصویب شده و نامعتبر یا نامفید است، تحت عنوان احکام نسخ شده از دور خارج کنند. حال سوال این است که این اعتبارسنجی با چه متر و معیاری صورت می‌پذیرد. او این پرسش را مطرح میکند که آیا می‌خواهند به این عنوان، بخش‌هایی از قوانین حمایتی کار یا تامین اجتماعی را به اصطلاح «اصلاح» ولی در عمل از میان بردارند و کارگران را از چتر حمایت قانون کار خارج سازند؟

و اما،، اکنون زمان پاسخ قاطع طبقه کارگر به تصمیمات جنایتکارانه رژیم سرمایه داران و تمام دم و دستگاه های قانون گذار و کارگر ستیز آن است. 

رفقا تلاش دولت اسلامی سرمایه داران برای ایجاد تغییر در قانون کار، تلاش دولتی است که در بحران اقتصادی،سیاسی،اجتماعی ،دست و پا می زند. تعرض به طبقه کارگر ایران  را نباید به تعرض فقط چند نماینده مجلس تروریست های اسلامی به طبقه کارگر تقلیلش داد، چه بسا جناحی از حکومت این دیدگاه را تبلیغ می کند تا کلیت حکومت جنایت و آدم کشی را از زیر فشار اعترضات کارگران خارج سازد. این تعرض کلیت حکومت سرمایه داران علیه طبقه کارگر ایران است. تعرض دولت سرمایه را با دفاع نمی توان پاسخ داد. موضع دفاع،نتیجه اش تداوم وضع موجود است. تعرض سرمایه داران را باید با تعرض به دولت شان پاسخ داد. از جنبش کارگری ایران در مبارزه علیه سرمایه داران و دولت اسلامی شان باید به طور هر چه گسترده تری حمایت کنیم!