شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از ا فراخوان اعتراضی کارگران ارکان ثالث قویا حمایت کرده و تمامی کارگران در همه واحدها و فازهای منطقه را به حضور گسترده در این اعتراضات فرا می خواند

کارگری

پیرو فراخوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در تاریخ ۲۴ آذر و تاکید بر پیوستن به روزهای اعتراضی اعلام شده؛ طی دو روز گذشته پیام های متعددی از همکاران ارکان ثالث دریافت کردیم که همگی بر لزوم پیوستن به اعتراضات تاکید داشتند.
قبل از پرداختن به پیام ها و نتایج تصمیم گیری ها گزارش کوتاهی از فضای اعتراضی در بعضی فازهای پالایشگاهی در دو روز گذشته را ارائه می دهیم:
-نیروهای تعمیرات فاز ۱۹ روز سه شنبه در اعتراض به پایین آمدن حقوق ها و کسر ساعات اضافه کاری دست به اعتراض زدند.
-در فاز ۱۲ هم حقوق ها نسبت به ماههای قبل کمتر واریز شده که موجب اعتراض شدید همکاران شده است.
-حقوق واریزی نیروهای کارگاه مرکزی نیز به بهانه ۱۴/۱۴ شدن با کاهشی ۳ میلیون تومانی مواجه بوده که مشخص شد از سقف اضافه کار نیروها کسر شده و جمعه کاری و تعطیل کاری ها هم پرداخت نشده است.
-نیروهای سرویس کار پالایشگاه یازدهم هم بر اساس حداقل دستمزد و رقمی معادل ۷ میلیون تومان دریافت کردند که به همین دلیل هم روز گذشته این همکاران بر سر کار حاضر نشدند.
-سایر همکاران در بقیه فازها هم به شدت از پایین آمدن حقوق ها ابراز نگرانی و نارضایتی داشتند.

بر اساس مشورت و رایزنی که بین نیروهای چارت پالایشگاهی صورت گرفته،این همکاران روز شنبه سوم دی ماه را برای تجمع اعتراضی و سراسری در همه فازهای پالایشگاهی تعیین کرده اند و مقرر شده در همان تاریخ و در محل برگزاری تجمعات درباره اعتصاب و چگونگی ادامه اعتراضات در محل تجمع تصمیم گیری شود.
بر این اساس:
۱- زمان تجمع روز شنبه سوم دی ساعت ۷ صبح خواهد بود.
۲- محل تجمع اصلی در میدان کاکتوس بلوار سیراف است.
۳- نیروهای پالایشگاههای ۱۲‍‍/۱۳/۱۹/۲۲ و ۲۴ که امکان آمدن به میدان کاکتوس را ندارند تجمع خود را یا در میدان تنبک و یا در جلوی پالایشگاههای خود برگزار کنند.
۴- لطفا نیروهای شبکار پس از خروج در محل های تعیین شده حاضر شوند و نیروهای روز کار هم قبل از شروع تجمع وارد سایت نشوند.
۵- از همه نیروهای پیمانی، قرارداد مستقیم و رسمی تقاضا داریم به این فراخوان پاسخ دهند.

این اعتراض با شعار « ما برده نیستیم » و با خواست های:
حذف پیمانکاران
اجرای طبقه بندی
افزایش حقوق ها
برابری حقوق با نیروهای شرکت های پتروشیمی منطقه
برخورداری از آیتم فوق العاده ها،‌ پاداش ماهانه، کارانه و حق تولید برگزار خواهد شد.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از این فراخوان اعتراضی همکاران ارکان ثالث قویا حمایت کرده و تمامی همکاران در همه واحدها و فازهای منطقه را به حضور گسترده در این اعتراضات فرا می خواند