۸ مارس ،روزآزادی خواهی و برابری طلبی ،روز جهانی زن!

زنان

۸ مارس روز جهانی زن است. روز اعتراض زنان و مردان آزادیخواه بر علیه تبعیض و نابرابری.
۸ مارس به همگان موقعیت فرودست زن را یاد آوری کرده و اعتراض علیه این وضعیت غیر انسانی را دو چندان میکند!!
«جهان دیگری
بسازیم از برابری
به همدلی و خواهری
جهان شاد و بهتری»