هفت تپه،طوفان درفنجان احزاب خواهر! – کامران پایدار

کارگری

جدال ومبارزات کارگران نیشکرهفت تپه درطی یکماه اخیرعلاوه برفرازونشیب ها وسرعت خیرکننده حوادث که طبیعت مبارزات طبقاتی کارگری است،احزاب،شخصیتها وافراد زیادی را نیز درصف بندی های طبقاتی گوناگون ومتضادی به جلوصحنه کشانید.دراین میان مواضع وسیاستهای راست واپورتونیستی-پوپولیستی انواع گرایشات مدعی کمونیسم کارگری ازحزب کمونیست کارگری گرفته تا احزاب خواهرحکمتیست رسمی وغیررسمی کوچکترش جلوه نما است.ح ک ک که عمدتا یک جریان لیبرالی وسرنگونی طلب درکناردیگرنیروهای سرنگونی طلب اپوزیسیون راست ازقماش مجاهدین وشاه پرستان ودیگرنیروهای اپوزیسیون پروغرب میباشد دیگرمعرفه خاص وعام است.فرقه حمید تقوایی باانواع سیاستهای راست وپوپولیستی،ازاکس مسلم تا سنگهای سکندری،ازانقلاب انسانی تا نازوکرشمه برای شاه پرستان وشرکا،ازاعتراض عریان تا سیاست همه با هم درجنبش سرنگونی ودریوزگی انواع نیروهای راست بورژوازی و…دیگرمعرفه خاص وعام است.دیگرجریانات بد سابقه حکمتیست رسمی وغیررسمی، همین محافل فراری ازسوسیالیسم رامی گویم.جریاناتی که هنوزمعلوم نیست آیا با گذشته راست وانحرافی وتعیین تکلیف با سیاستهای مشعشع کورش مدرسی درکدام وادی سیرمی کنندوروبه جامعه چه پاسخی دارند؟این جریانات با انواع گرایشات رنگین کمانی راستی که درخودمستتردارندهنوزکه هنوزه نتوانسته اند با صراحت بگویند مواضع ونظرشان درباره ترهات انحرافی آقای کورش مدرسی چیست.اینها همان مدعیان سوسیالیسم مردم را فراری میدهد،مردم خرنشوید،منشورسرنگونی، رفراندوم و…هستند.احزاب خواهرمدعی کمونیسم کارگری علیرغم اختلافات وتضادهای ظاهریشان اما قطعا به لحاظ خانوادگی به یک جایگاه خاص طبقاتی تعلق دارندالبته این جایگاه هرچه باشد امابه یقین به کارگروکمونیست بی ربط است. .تلاطمات،فرازونشیب وآنچه که دریکماه اخیردرهفت تپه روی داده است،این جریانات وبرخی شخصیتهای منتسب به خط فکری این احزاب رابه جلوصحنه کشانده است.ماجراازآنجا شروع شده که محمد خنیفرومسلم چشم خاوردوتن ازنمایندگان هفت تپه درمراسم میمون چرخانی ستادنمایشی انتصابات آخوند قاتل رییسی شرکت نموده ودرآنجا با تشکروقدرشناسی ازلطف آخوند رییسی و دیگران خواسته های کارگران مبارزوزجرکشیده هفت تپه رابه تضرع نشستند و…شهلا دانشفروح ک ک با کد دستوری ازجنس خرده بورژوازی، پیشاپیش وبه سرعت حضورکارگران درنمایش حکومتی رامحکوم کردند(البته شرکت کارگران درستاد رییسی محکوم است وهیچ توجیهی نداردونمی پذیرد)وازکارگران نیز خواستند باعومل سازشکارو…تعیین تکلیف نمایند.حمید تقوایی نیزدربرنامه خط رفاه تلویزیونی گفت این کارگران عضوستاد آخوند رییسی شده اند،برای انتخابات حکومت مبلغ شده اند به چشم مبارزات کارگری خاک پاشیده اندوغیره وذالک .البته درمقابل کارگران ازریل خارج شده هفت تپه ودرجهت دفاع ازآنان نیزرحمان حسین زاده علم مخافت با حمید تقوایی راحسابی بلند کرد وگفت باید تقوایی جوابگوی اتهامات به کارگران باشدو…اما درکناراینها مواضع راست،محافظه کارانه،اپورتونیستی،پوپولیستی محافل چند نفره حکمتیستی قابل توجه است.این جریانات بااتخاذ مواضعی غیرسیاسی واخلاقی،با سفسطه ومغالطه کاری کوشیدند تاشرکت نمایندگان کارگران هفت تپه رادرنمایشات دروغ وتوهم وکثافت حکومت اسلامی راماستمالی وماله کشی نمایند.کلی آسمان به ریسمان بافتند،بامحافظه کاری وزرنگی خاص سیاسی که خصلت کمونیستی نیست بسیارسعی وتقلا کردندتامسئله رادرزگرفته،فیصله دهندولاپوشانی نمایند.این دوستان ظاهرامیدان مبارزه طبقاتی راباموعظه های اخلاقی الکن وپادرهوااشتباهی گرفته اند.درجایی گفتنداعتصاب خوب وبد دارد.درجایی گفتند اعتصاب زمان ونازمان دارد.درجایی گفتند پیچ وخمهای مبارزه طبقاتی راما میدانیم ،مابلدیم،ومی شناسیم.اعتصابات برحق کارگران عاصی وبه جان آمده هفت تپه را که ازسه شنبه ۱۱خرداد تا روزجمعه راکه حتی منجربه تیراندازی هوایی اوباش حکومتی علیه کارگران شدرا توطئه عوامل کارفرماواسدبیگ معرفی نمودند،تاآرامش وطعم شیرین پیروزی رابرهم بزنند؟؟!!درجایی با ماستمالی وندیدن انواع گرایشات راست وچپ کارگری گفتند ماهمه باهم هستیم ،ما کارگران یک خانواده ایم،اختلاف خانوادگیست حلش می کنیم.درجایی بسیار ناشیانه وزمخت گفتند آخرکه مبارزه طبقاتی بزن ،بگیر،ببند ودررونیست.درجایی درجواب تاکید برتشکل ومجامع عمومی وشوراها واعتصاب که تنها حربه وابزاردرجه اول مبارزه کارگران علیه سرمایه داران وحکومتشان است.اعتصاب وتاکید براعتصاب کارگری را بسیاردلبخواهی،ناشیانه ونچسب به چریک وسیانورترجمه کردند.درجایی به جای پرداختن به تحلیل منطقی وواقعی ازشرایط واقعی وکنکرت مبارزات کارگران هفت تپه نظریات منتقد به انحرافات راست کارگری درهفت تپه را بطوردلبخواهی با سفسطه وچرخانیدن نوک قلم به دودسته تقسیم کردند.محمود صالحی و…ودسته دیگردوستان البته ببخشید کوتوله های خاکستری نادان وخوش نیت که نتیجه کارشان میشود دوستی خاله خرسه؟!شخصا برتمامی این تحلیل ها وموعظه های خیالی نازل اخلاقی متاسفم.این همه تلاش ومغلطه برای تفسیروتعبیرواقعیتهامطابق نظرات انحرافی خودمان!آخرچرا؟؟اگرح ک ک درعرصه سیاسی،درتحلیل وتفسیرهای وارونه اش درموردجنبش سرنگونی مدافع صادق وسرسخت جنبشهای همه باهمی است.اگر حزب ک ک همه جنبشهای اجتماعی وسیاسی طبقاتی را دریک کیسه ریخته ودرکناردیگرنیروهای اپوزیسیون بورژوازی ازمجاهدین تا سلطنت طلبان درتقلابرای تشکیل جنبش همه باهمی طبقاتی برای سرنگونی حکومت اسلامی البته به هربهایی است تا تجربه تلخ سناریوی انقلاب ۵۷ را دوباره تکرارنماید.اما درصف دیگر محافل حکمتیستی این توهمات اپورتونیستی وراست همه باهمی رادرجنبش کارگران هفت تپه که بسیارخصلت نماست بادمیزنند.اپورتونیسم وراست روی محافظه کارانه این جریانات درمواجه با جنبش کارگری وگرایشات چپ و راست وبغرنجیهایش نشانه درک اخلاقی سیاسی سطحی وغیر مارکسیستی این طیف ازطبقه کارگر ومبارزات کارگریست .گرایشات حکمتیستی وح ک ک برخلاف همه ادعاهایشان وعلیرغم هرآنچه که درظاهراختلاف دارند ابدا اختلافاتشان طبقاتی نیست همه این احزاب دوروی یک سکه واحدند.انها نمایندگان ومدافعان جنبشهای همه باهمی برای سرنگونی جمهوری اسلامیند.چه عرصه سیاسی چه در عرصه کارگری.سیاستها ودرک کارگرکارگری این جریانات درک و برداشتی غیرکمونیستی است.هرگاه این جریانات با مسایل جنبش کارگری وکارگران روبرومیشوند فکرمی کنند کارگرکودک یتیم ومظلومی است که نیازمند حمایت هاوماستمالی های محافظه کارانه است.بعلت درحاشیه بودن،بی ریشگی درمیان جنبش کارگری،به هرخس وخاشاکی درجنبش کارگری،به هرگرایش راست وانحرافی متوسل میشوند.ادامه این خط راهی است درانتهای صف احزاب توده ایستی –اکثریتی !کارگران سلول های تک تک و انفرادی نیستند.انواع گرایشات راست سندیکالیستی ،اتحادیه ای،قانونگراو…و درعین حال گرایش کارگران رادیکال سوسیالیت وگرایش چپ کارگری یک خانوده واحد ویکدست نیستند.همه با همی در کارنیست!تاکید ما کمونیستها پافشاری برگرایش رادیکال وچپ کارگران است.کارگران بچه یتیم مظلومی نیستند که بخواهند برطبق موعظه های اخلاقی روشنفکرسرخورده مصالحه کارخرده بورژوااعتصاب بکنند یانه؟ازنظر کارگران اعتصاب زمان ندارد خوب وبد ندارد.ازنظرکارگران تشکل واتحاد واعتصاب درمیدان واقعی مبارزه حرف اول وآخررامیزند.ازنظرکارگران پیروزی با حلواحلواکردن به دست نمی آید.ازنظرکارگران حکومت سرمایه داران درمقابل کارگران یک تن واحد است،جهت استثمار،جهت جنایت وسرکوب.ازنظرکارگران انتصابات ونمایشات حکومتی ربطی به مبارزات کارگری ندارد.ازنظرکارگران درمیان پنج هزارکارگرهفت تپه میتواند اختلاف نظروانواع گرایشات مختلف باشدونیازی هم به لاپوشانی محافظه کارانه نیست.طبقه کارگردرنظام سرمایه داری یک تن واحد و یک قدرت عظیم زندگی ساز است.وجودانواع گرایشات ازچپ رادیکال وسوسیالیستی گرفته تا راست سازشکاردرجنبشهای کارگری امری بدیهی وابتدایی است.اما پرچم وافق مبارزات صنفی وسیاسی کارگری تاکیدبرحق طلبی مبارزات کارگری،تاکید برتشکل واتحاد،تاکید برمجامع عمومی وشوراها و اعتصاب،تاکیدوبازهم تاکیدبرگرایش چپ ورادیکالیسم وصف مستقل کارگری است.اگرهنوز افرادمتوهمی هستندکه به قانونمندیهای مبارزات جاری کارگری ازمنظرمنفعت حقیرمحافل سکتی ودرحاشیه وپاسیوخودمینگرند پیشنهادمی کنم حتما سخنان پرشورابراهیم عباسی منجزی یکی از رهبران کارگران هفت تپه راکه درپنجشنبه ۲۷خرداد درجمع کارگران اعتصابی هفت تپه ایراد شده است راببینندوبشنوند.دنیای واقعی مبارزه کارگری بادنیای هپروتی انواع احزاب وگرایشات چپ خرده بورژوازی فرسنگها فاصله دارد.
زنده باداعتصاب،زنده باد صف مستقل کارگری
کامران پایدار
۲۸/۳/۱۴۰۰