استعفا جمعی از حزب کمونیست ایران

مقالات

حزب کمونیست دستاورد با ارزش تلاش بخشی از کمونیستهای ایران است، کە هموارە مبلغ و مروج ارزشهای اجتماعی و سیاسی کمونیستی در مبارزە سیاسی محسوب می شود و بە طبع آن کومەلە (سازمان کردستان حزب) در کردستان نیز در پرتو سیاستهای اصولی در جنبش کردستان نقش ارزندەای ایفا نمودە است.
وظایف تاریخی حزب کمونیست از وضعیت نیروهای طبقاتی در کشاکش و نبرد اجتماعی در سطح جهانی، منطقەای و حتی محلی استنتاج میشود. چگونگی پاسخ به نیازهای مبارزه طبقاتی و اجتماعی و موضعگیری حزب و سازمان کردستان آن در تحولات و رویدادها و چگونگی یارگیری و تقویت جنبشهای اجتماعی، خصلتنمای جهتگیریهای آن میباشد.
امروز کە نگاهی بە حزب میاندازیم، می بینیم که تلاشی آگاهانە و سازمانیافتە در حزب در جریان است کە افقهای سیاسی دیگری را در مقابل حزب و سازمان کردستان آن قرار میدهد که این خود زمینه بروز اختلافات سیاسی را فراهم نمود. عدم هدایت اصولی مجادلات نظری کنونی و برسمیت نشناختن آن از جانب بخشی از رهبری و شانە بالا انداختن و بیتفاوتی در مقابل نقدهای سیاسی و اصولی از سیاستها و تاکتیکها، با الهام از چنین روش رهبری، معیارها و ارزشهای حزبی جای خود را بە سکوت معناداری میدهد که سکوت را وجە مشخصە حزبیت و وفاداری بە حزب قلمداد می شود.
ملاک اساسی در موفقیت کار متشکل، شناخت و نقد روابط نادرست و غلط است. روابط درونی حزب محصول روابط اجتماعی و فرهنگی انسانها و جهتگیریهای سیاسی و طبقاتی در جنبشهای اجتماعی میباشد. اخلاقیات و رفتارهای اجتماعی، قضاوتها ومعیارهای سنجش در حزب تابعی از جنبش اجتماعی است کە در حزب اولویت دارد. اما اکنون ما شاهد عملکردهای تشکیلاتی هستیم که پاسخ به نیازهای طبقات متوسط جامعه را در اولویت قرار می دهد.
با مشاهدە عینی و تجربی ما، رفتار و شیوەکار بخشی از رهبری حزب در درکی یک جانبە از اصل سانترالیسم دموکراتیک، کم بها دادن به اعضا و بی نقش کردن آنها در سیاست گذاری، حزب را دچار یک عقبگرد سیاسی می نماید.
همکاری موردی با جریانات سیاسی، سنت جاافتاده ای است که جای ابهام نیست، اما نظر بە اینکە تحت عناوین گوناگون تلاش برای دور زدن ویا تبیین دیگری از مصوبات حزبی جهت همکاری با جریاناتی کە هیچ سنخیتی با استراتژی حزب و کومەلە ندارند، بستری نامناسب جهت تقویت جنبش اجتماعی است کە فلسفە وجودی کومەلە بود. آنانی کە تصور میکنند کە تقویت جنبش از کانال همکاری گستردە با سازمان پژاک میگذرد، اشتباە سیاسی جدی مرتکب میشوند. بدون شناخت خصلت سیاسی روندها و رویدادهای سیاسی در جامعە، نمیتوان افق یک حرکت اجتماعی را ترسیم کرد. در غیر اینصورت کومەلە سازمان کردستان حزب در مسیر نگران کنندەای گام برمیدارد.
ما بدینوسیلە استعفا خود را از حزب کمونیست اعلام میداریم. تصمیم بە ترک حزب دردناک است، حزبی کە دستاورد باارزش زندگی سیاسی ما بود. ما از حزب استعفا میدهیم اما هنوز افق، آرمان، برنامە، تاریخ حزب و ارزش سیاسی آن برای ما قابل افتخار است. استعفا از حزب بە معنای گسست از جنبش کمونیستی نیست. ترک حزب بخاطر سکوت و مماشات بخشی از رهبری در مقابل اشتباهات و خطاهای جدی سیاسی در سیاست گذاری است. استعفا اقدامی قابل ستایش نیست اما عکس العمل و اعتراض بە اقدامات بخشی از رهبری در تصمیمات سیاسی و تشکیلاتی میباشد.
برای درک دلایل استعفا ما، اعلام میداریم کە خودمان را همسو با استعفا نامە رفیق پویا محمدی میدانیم کە لینک آن در اینجا قابل دسترسی میباشد.

احمد نیکجو
امیر کلاەقوچی
حسن کاکوندی
ناصر نسیمی

محمد فرج زارعی

۵ اکتبر ۲۰۱۹

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2581376298589677&id=100001519976805