بحران خلیج و رویدادهای کردستان عراق(اسناد مباحثات و اختلافات درونی جناحهای حزب کمونیست ایران)

Uncategorized

بحران خلیج و رویدادهای کردستان عراق(اسناد مباحثات و اختلافات درونی جناحهای حزب کمونیست ایران)http://jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2019/07/bohran-khalij-va-roydadhay-kordestan-iraq.pdf