ادامه توطئه علیه علی نجاتی و اسماعیل بخشی موقوف! – رحمان حسین زاده

کارگری

طبق اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه توطئه و فشارهای جمهوری اسلامی علیه علی نجاتی و اسماعیل بخشی از رهبران شناخته شده این مرکز کارگری ادامه دارد. در تازه ترین اقدام دم و دستگاههای فشار و سرکوب جمهوری اسلامی، از جمله دادگاهی در تهران روز سه شنبه ۱۱ تیر علی نجاتی را احضار و اتهامات بی پایه و ساختگی الف- “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” ب- “اقدام به تبلیغ علیه امنیت ملی کشور” را به او ابلاغ کرده اند. این اتهامات طرح شده نخ نما و شناخته شده است. نه تنها صفوف جنبش کارگری و اعتراضی در جامعه، بلکه همه شهروندان حق طلب و آزادیخواه، برپوچی این ادعاها آگاهند. چنین اقدامات و اتهامات بی پایه از جانب جمهوری اسلامی مایه اعتبار به اصطلاح “متهمین” مبارز کارگری و توده ای و مایه رسوایی و بی اعتبار هر چه بیشتر جمهوری اسلامی و دم و دستگاه سرکوبش در میان مردم میشود. در قاموس جمهوری اسلامی، حق طلبی علی نجاتی و همه فعالین کارگری و مبارز، صدای رسا و ابتکارات مبارزاتی آنها در دفاع از حقوق کارگران و اقدام به اعتصاب و اعتراض و متحد و متشکل شدن در تشکلهای کارگری، در شورا و سندیکا در هفت تپه و هر مرکز کارگری دیگر، گویا علیه امنیت کشور(بخوان امنیت حاکمیت سرمایه و سرمایه داران) است. این حقیقتی است، گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده ای و شکل گیری اتحاد و تشکل و ابتکارات مبارزین دلسوز و متعهد در این مبارزات علیه امنیت مورد نظر سرمایه و سرمایه داران و مناسبات و نظم و حاکمیتی است، که بانی فقر و فلاکت و تبعیض و استثمار و ناهنجاریهای اجتماعی و دریک کلام ناامنی وسیع اجتماعی است. اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده ای و تلاش شایسته و مبتکرانه رهبران و فعالین این مبارزات امثال علی نجاتی ها و بخشی ها و مبارزین جسور و رادیکال علیه ناامنی تحمیل شده بر جامعه و علیه مناسبات و نظم و حاکمیتی است که اتفاقا باسودورزی نجومی متکی به استثمار شدید و سرکوب خشن، با بازداشت و شکنجه و زندان و اعدام چهل سال است، امنیت را از اکثریت عظیم دهها میلیونی شهروندان جامعه ایران ربوده و با تغییر این وضع امنیت همه جانبه را در همه شئون زندگی به اجتماع بر میگردانند.

  • در اقدام ضد انسانی دیگرکارفرمای نیشکر هفت تپه به گفته خودش طبق دستور صادر شده از “مقامات امنیتی استان” قرارداد کار اسماعیل بخشی را فسخ کرده و از واریز کردن حقوقش خودداری کرده اند. بی شرمی اینها هیچ مرزی ندارد. بیش از شش ماه است فقط و فقط متکی به قانون زور و جنگل اسماعیل بخشی را در کنج زندان و زیر شکنجه و اذیت و آزار و فشار نگه داشته اند. رنج و محنت را بر خانواده و دختر او و بستگانش تحمیل کرده و البته به اهداف جنایتکارانه شان همانا به تمکین کشاندن این رهبررادیکال کارگری نرسیده اند. اکنون با به گرو گرفتن سفره فقیرانه زندگی زن و بچه و خانواده او میخواهند به این اهداف شوم برسند. جنایتکاران متوجه نیستند، حامیان و همکاران و همقطاران اسماعیل بخشی با حمایت مادی و معنوی گرم خود، خانواده او را حلقه زده و میزنند. این را کارگران نیشکر هفت تپه مسئولانه و متعهدانه در کانال مستقل کارگری خود چنین اعلام کرده “ما کارگران هفت تپه تلاش و مصیبتهایی که آقای بخشی در رسیدن به اهداف کارگران کشیده، هر گز فراموش نخواهیم کرد، زیرا غیرت ما اجازه نمیدهد که نماینده ما و خانواده او بیشتر از این زجر بکشند. کارفرما و نهادهای امنیتی باید عواقب اینکار را بپذیرند و در صورتیکه طی روزهای آتی قرارداد وی تمدید نشود و حقوقش پرداخت نشود، دور جدید اعتراضات کارگری آغاز خواهد شد”. به این ترتیب انتظار اینست کارگران هفت تپه در همبستگی موثر با دیگر بخشهای جنبش کارگری و اعتراضی رادیکال، فشارها و ترفندهای جمهوری اسلامی را خنثی کرده و کاری کنند این بار هم سرشان به سنگ بخورد و چیزی جز رسوایی نصیبشان نشود. به علاوه در اعلامیه دیگری سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه “هرگونه پرونده سازی بر علیه علی نجاتی و دیگر کارگران را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این پرونده سازیها میباشد”.
    واقعیت اینست تداوم توطئه و فشار علیه اسماعیل بخشی و علی نجاتی را اساسا با فشار مبارزاتی میتوان به توقف کشاند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از علی نجاتی و اسماعیل بخشی و دیگر بازداشت شدگان هفت تپه و روز جهانی کارگر همانطور که خود اشاره کرده اند، میتوانند پرچمدار دوره جدیدی از اعتراضات و ابتکارات مبارزاتی موثر در داخل کشور باشند. قطعا به جریان افتادن جنبش موثرتر اعتراضی در داخل با حمایت گسترده در سطح بین المللی روبرو خواهد شد.