چرا رضا کعبی افشاء گری های شورش خراسانه را اتهاماتی بی پایه میداند؟

Uncategorized مقالات

در جواب متن فیسبوکی رضا کعبی که عنوان داشته اند افشاء گری های شورش خراسانه،اتهاماتی بی پایه هستند!
و اما آنچه را که شورش نگفته ما در ادامه خواهیم آورد:
جناب رضا کعبی، ، من کسانی را دیده ام که حتی با وجود اسنادی همچون دستنویس شخصی، فایل صوتی و حتی فایل تصویری که بعنوان سند میتواند در دادگاه از آنها استفاده کرد نیز از دست داشتن در هر دسیسه و دیپلوماسی پنهان با رژیم و هر چیز دیگری در این زمینه که لازم است جامعه از وجود اینها اگاه باشد، باز از اعتراف کردن خودداری کرده اند. لذا در این راستا چنین عکس العملی از جانب شما یا هر کسی دیگر که در مظان اتهام است مسئله ای کاملا عادی است، آنهم به این دلیل ساده که این دسائس “میباید” پنهان بماند و نفس برملاشدن آن آبرویی به لحاظ سیاسی برای هیچ جریانی باقی نخواهد گذاشت. به این خاطر شما حتما باید رد کنید، حتی در تاریخ اینگونه اعمال شنیع کمتر یافت میشود که کسی با شهامت جلوی جامعه قرار بگیرد و بدون هیچ گونه فشاری خود، لب به بازگویی و اعتراف بگشاید. کوچکترین انتظار از هرکسی که در مظان اتهام است، بدوا، تقبیح و محکوم کردن استفاده از حذف فیزیکی مخالفان سیاسی و همچنین افشای احزاب بغل دستشان است که از این شیوه ها استفاده کرده اند و در گوشه ای از این وظیفه میتواند مسائل مربوط به خودش را در مقابل جامعه به روشنی توضیح بدهد. به این خاطر این را گفتم تا به این مسئله برسم که شورش خراسانه، همان کسی که شما را و بهرام رضایی و به طرق اولی جناب مهتدی را به این کار قبیح متهم کرده است. شما میتوانستید و شاید بخشا در میان کسانیکه در فاصله دور و نزدیک از این جریان شما هستند، شاید انتظار برود که به بخش دیگر صحبتهای شورش خراسانه نیز میپرداختید. شورش خراسانه از تدارک برای حمله نظامی جریان مهتدی به اردوگاه کومله -سازمان کردستان حزب کمونیست ایران نیز صحبتهایی به میان آوردند و وجود چنین دسیسه ای را نیز تایید کرد، این در حالی است که در آنزمان شما نیز در رهبری این جریان بوده و هنوز از جریان مهتدی جدا نشده بودید. سوال نخست این است که ایا کاک رضا کعبی این را هم قویا رد میکنند؟ ایا چنین دسیسه ای نیز از جانب سازمان زحمتکشان که شما نیز در رهبری آن بودید هم موجودیت خارجی ندارد و صرفا اتهامی برای شیطان سازی از رهبری وقت این سازمان است یا خیر؟ اگر نه پس چرا نسبت به این مسئله سکوت کرده و در این نوشته حتی یک کلمه در مورد آن نگفته اید؟ ایا در حین جدایی شما از جریان مهتدی ، اعضای شما مورد حمله قرار گرفتند یا خیر؟ در ضمن باید عرض کنم که شاهدان این قضیه یکی و دوتا نیستند و هنوز در زنده هستند. منفعت شما از پنهان کردند این بخش دیگر از “اتهامات” شورش خراسانه در چیست که در این نوشته به ان نپرداخته اید؟ در مورد اتهامی که به شخص شما وارد شده شما میتوانید مسائل را پیگیری کرده و نتیجه ان را به عموم جامعه اعلام کنید اما نپرداختن به این بخش دیگر از گفته های شورش خراسانه خبر از چیز دیگری میدهد.