“انتخابات”و بیانیه شش حزب و سازمان در کردستان! -مبارزان کمونیست

رسانه های تصویری

“انتخابات”و بیانیه شش حزب و سازمان در کردستان!
بیانیه تحریم “انتخابات” از جانب شش حزب و سازمان ناسیونالیستی و مذهبی در کردستان ایران از چند نظر قابل توجه است.

۱- بیانیه مشترک تحریم “انتخابات” از طرف احزاب و سازمانهائی که تعدادی از آنها سابقه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و یا سابقه روابطه مخفی و علنی دیرینه ای با تعدادی از سران جنایتکار جمهوری اسلامی را با خود  دارند، بهتر از شرکت کردن در چنین مضحکه ای است.

این اتحاد عمل بدلیل اینکه اولین همکاری مشترک چند دهه اخیر میان جریانات ناسیونالیست و مذهبی در کردستان ایران است و بدلیل اینکه حرکتی است در مسیر مصلحت های ملی گرائی در این منطقه، مورد حمایت و استقبال عمومی ناسیونالیستها و بعضی از رسانه های محلی و بین المللی قرار گرفته است.

۲- آنچه که دو حزب دمکرات کردستان ایران و دو سازمان زحمتکشان و دارودسته مذهبی عشیره ای خبات و کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران را به پای امضای چنین بیانیه ای برده است، هیچ ربطی به منافع مردم در کردستان و مبارزات آنها علیه رژیم جنایتکار و مستبد جمهوری اسلامی ندارد. رسیدن به این توافق مجموعه ای از اقدامات حزب دمکرات کردستان عراق(به رهبری مسعود بارزانی)، و جلسات مکرر و پشت سر هم با این احزاب برای به خط کردن آنها در راستای منافع ترکیه و عربستان سعودی و سیاست ترامپ در ارتباط با ایران را پشت سر دارد. این بیانیه اولین سند و اقدام جمعی این شش سازمان و احزاب ناسیونالیست کردستان ایران در جهت انطباق دادن سیاست و افق خود با این کشورها و تقلا برای جاری ساختن آن در جامعه کردستان است.

۳- بیانیه این جریانات فضای ملی گرائی و راست روی را در میان نیروهای سیاسی و طرفداران آنها در جامعه کردستان تشدید کرده است. بیشتر نقدها روی شرکت دارو دسته ملی مذهبی خبات در این اقدام مشترک و اتحاد عمل کومه له با چنین جریانی دور می زند. در این ماجرا نه تنها جریان ارتجاعی بی نام و نشانی چون خبات همردیف با دیگر سازمانهای سیاسی در کردستان قرار گرفت، دو دارو دسته ارتجاعی زحمتکشان هم به مقام سازمانهای سیاسی بالا برده شدند.

۴- شرکت کومه له، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در این ائتلاف بطور بر جسته ای غلظت ناسیونالیستی جریان چپ ملی و شیوه عملکرد آن را در کردستان ایران جلو چشم همگان گرفت. دبیر اول کومه له ابراهیم علیزاده در مقام سخنگو و پرچمدار این بیانیه مشترک جلو صحنه قرار گرفت. ایشان همراه با تعداد دیگری از اعضای رهبری کومه له و حزب کمونیست ایران در نوشته ها و مصاحبه های خود در دفاع از این حرکت سنگ تمام گذاشتند. در مقابل انتقادات جریانات چپ و فعالین کمونیست از این بیانیه، از طریق دفاع از آن و توجیه این سیاست خود به کمونیست ها حمله برده اند و عملا از ملی گرائی و دیگر احزاب ناسیونالیست و ارتجاعی در کردستان دفاع کرده اند. این وظیفه سیاسی کومه له تازگی نداشته و در این دوره وارد فاز دیگری در ارتباط با تحولات سیاسی منطقه و بویژه در ارتباط با کردستان ایران شده است.

کومه له و حزب کمونیست ایران بیشتر از دو دهه و نیم است که در صف بندی میان نیروهای سیاسی در منطقه در کنار اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق و دیگر نیروهای ملی گرا در کردستان ایران جا خوش کرده است. این جریان با توجیهاتی چون “دیپلماسی” در “منطقه بودن” و “واقع بینی” و “مسئول بودن” و “تحلیل طبقاتی” و به بهانه “بکار گرفتن ظرفیت” ها در جامعه و غیره به کمونیست ها در کردستان ایران و عراق حمله می برند و گرایش ملی را تقویت میکند.

تسلط گرایش ملی در کومه له به حدی است که رهبران کنونی آن بدون هیچ مشکلی به جان گذشته کمونیستی سازمان خود یعنی کومه له قدیم افتاده اند. آنها تاریخ یکدهه و نیم کمونیستی کومه له قدیم را مزاحم امروز خود می دانند و با وجدانی آسوده آن را فاکتور گرفته اند.

اکنون قشر وسیعی از فعالین کمونیست و کارگران آگاه متوجه تسلط گرایش ناسیونالیستی در تشکیلات کومه له و تاثیرات منفی این سازمان بر جنبش کمونیستی در کردستان شده اند. در شرایط امروز جامعه کردستان ایران یک شاخص و معیار فعالیت کمونیستی بی گذشت و قاطع در مقابل با ناسیونالیسم کُرد و مقابله با عواقب مخرب این گرایش بر جامعه در گروه مرزبندی صریح و روشن سیاسی با کومه له جدید است.

مبارزان کمونیست
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶