اکسیون اعتراض به مرگ شاهرخ زمانی

اخبار

اکسیون اعتراض به مرگ شاهرخ زمانی

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز در آکسیون اعتراضی به مرگ شاهرخ زمانی،  فعال کمونیست و کارگری در زندان رژیم اسلامی شرکت کرد.

این آکسیون در روز شنبه ۱۹ دسامبر در برابر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم برگزار شد.

اکسیون اعتراض به مرگ شاهرخ زمانی