در مورد گرایشات درون جنبش کارگرى- آخرین صحبتهاى منصور حکمت در سمینار کمیته شهر

{این نوشته متن خام پیاده شده از روى نوار است} چند نکته متفرقه داشتم. بعد بحثى در مورد گرایشات کمونیستى و کارگرى در درون طبقه کارگر و مشخصه‌هاى آن. نکات متفرقه‌ام یکى راجع به این بود که مصطفى گفت کارگرى هست که چپى‌ها را قبول ندارد و غیره. من هم چپى‌ها را قبول ندارم، ولى […]

ادامه مطلب