بدون تفسیر، صدای پای فاشیسم توهم یا واقعیت؟ – محمد آسنگران

سیاست و دمکراسی نوع رضا پهلوی و دو نفر از مشاورانش را اینجا ببینید. این حرف واقعی و سیاست پهلوی چی ها است. این نکات زیر بخشی از مصاحبه این دو فاشیست در نشریه فریدون است. نشریه ای که گفته اند برای نظریه پردازی حول شاهزاده راه اندازی شده است. کیانی: یعنی قائل به این […]

ادامه مطلب