از عشق به کارگر یا عشق به رهبری؟ در باره “کنفدراسیون کار” ✍️ آذر ماجدی

و هفته پیش ابتدا به ساکن یک سازمان بنام “کنفدراسیون کار ایران” در آلمان اعلام موجودیت کرد. عملی بسیار شگفت آور! جنبش کارگری در ایران، علیرغم سرکوب خشن رژیم اسلامی، قوی و رادیکال است. مبارزه برای حق تشکل یکی از عرصه های مبارزاتی طبقه کارگر بوده است. جنبش مجمع عمومی و شورایی یک گرایش قوی […]

ادامه مطلب

درباره کنفدراسیون کار ✍️اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

ایجاد “کنفدراسیون کار – خارج کشور” برای گرفتن نمایندگی طبقه کارگر ایران در نهادهای بین المللی بحث‌های گسترده ای را در داخل و خارج کشور دامن زده است. زیرا کنفدراسیون نه تنها خود را تشکل سراسری کارگران ایران نمی داند بلکه حتی ادعا ندارد که با اطلاع و موافقت فعالین و تشکلهای فی الحال موجود […]

ادامه مطلب