کتاب سپیده قلیان با عنوان «احضار دوالپای رسوایی با پای‌سیب» منتشر شد

من تعهد دارم! تعهد دارم به زنهایی که با آنها زندگی کردم. ثبت زندگیشان یک بخشی از همین تعهد است. دلم میخواهد همه این کتاب را بخوانند حتی تمام کسانی که از من بدشان میآید. دلم میخواهد مثلا یکی برایم بنویسد: تخم‌‌سگ! تارت کدو‌حلواییت بد شد! بعد من هم جواب بدهم: متاسفم دوست من، من […]

ادامه مطلب