مصاحبه خانم گوگوش طراحی سناریویی سوخته!

انتشار مصاحبه خانم هما سرشار با خانم گوگوش که سمت و سوی دعوای مالی کلان هم دارد، همسو با رژیم اسلامی سرمایه داران و برای پرت کردن افکار عمومی جامعه از تداوم اعتراضات شهروندان است. بیشتر نقش یک سرعت گیر در پروسه سرنگونی رژیم اسلامی است تا هر چیز دیگری. انتشار مصاحبه خانم های یاد […]

ادامه مطلب