مصاحبه خانم گوگوش طراحی سناریویی سوخته!

زنان

انتشار مصاحبه خانم هما سرشار با خانم گوگوش که سمت و سوی دعوای مالی کلان هم دارد، همسو با رژیم اسلامی سرمایه داران و برای پرت کردن افکار عمومی جامعه از تداوم اعتراضات شهروندان است. بیشتر نقش یک سرعت گیر در پروسه سرنگونی رژیم اسلامی است تا هر چیز دیگری. انتشار مصاحبه خانم های یاد شده، درست زمانی است که شهروندان خوزستان در سکوت خبری از سوی رژیم اسلامی سرمایه داران سرکوب می شوند.
اعترافات اکنون خانم گوگوش به سناریو ارسال خود به کانادا برای اجرای برنامه های پر سر و صدا، اثبات ادعای اهداف رژیم اسلامی برای عادی سازی روابط جمهوری اسلامی با دولت های سرمایه داری غرب از طریق برنامه های به اصطلاح فرهنگی بوده است. خصوصا اینکه رژیم اسلامی از نقطه ضعف های خانم گوگوش برای پیش برد اهداف خود استفاده برده است. درست مثل همین اکنون که دستور به اجرای چنین برنامه ای را دریافت کرده و به اجرا گذارده اند!