۸ مارس ،روزآزادی خواهی و برابری طلبی ،روز جهانی زن!

۸ مارس روز جهانی زن است. روز اعتراض زنان و مردان آزادیخواه بر علیه تبعیض و نابرابری.۸ مارس به همگان موقعیت فرودست زن را یاد آوری کرده و اعتراض علیه این وضعیت غیر انسانی را دو چندان میکند!!«جهان دیگریبسازیم از برابریبه همدلی و خواهریجهان شاد و بهتری»  

ادامه مطلب