بیانیه ٨١ تشکل کارگری درباره اول ماه مه روز جهانی کارگر اول ماه مه روز جهانی کارگران گرامی باد

در آستانه روز جهانی کارگر ، امروزه بر همه روشن شده است که فاصله میان دستمزدها و هزینه های زندگی حداقلی برای کارگران به دره عمیقی تبدیل شده است. سیاستگذاران و مجریان برنامه ها و سیاست های اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی کمترین توجه ای به شرایط زندگی اکثریت مطلق آحاد جامعه ندارند و […]

ادامه مطلب

جدال آلترناتیوها، چپ جامعه و مسئله آلترناتیو حکومتی – سیاوش دانشور

امروز برای هر ناظر سیاسی مسجل است که صحنه سیاسی و آرایش نیروهای اپوزیسیون بدرجه زیادی درهم ریخته است. اوضاع رژیم، اوضاع جامعه، در وضعیتی قرار دارد که وقوع بحرانهای جدید و رویدادهای مهم را در دسترس و امکان پذیر می نمایاند. گوئی همه در انتظار رخ دادن اتفاقی هستند و خود را برای آن […]

ادامه مطلب