در دفاع از “فعالینی” که پرچم الله اکبر در دست داشتند؟! توده ایسم را نمیتوان با رنگ و لعاب به جای کمونیسم کارگری معرفی کرد! – علی جوادی

پرسش: در دو شماره قبل نشریه به جنبه هایی از بحث حزب، جنبش سرنگونی و فعالین جنبشهای اجتماعی پرداختیم. در همین زمینه و همچنین بحث دفاع از شخصیتهای سیاسی کمپ راست و ملی – اسلامی، رفیق حمید تقوایی در پلنوم اخیر حزب، بحثهایی ارائه داده است. به ما بگوئید که بحثهای رفیق حمید تقوایی شامل […]

ادامه مطلب