دو مطلب از ناصر بابامیری

اسلام پاستورریزه، دغدغه شیرین عبادی ✍️ کامران پایدار

حضور معنی دار شیرین عبادی در تریبون همیشه بی آبروی بی بی سی در مورخ چهاردهم شهریور ماه به لحاظی قابل تعمق و توجه است. برطبق روال همیشه بی بی سی تریبون و صحنه جولان انواع جریانات راست و وابسته به بورژوازی است. برای انحراف افکار، برای مهندسی افکار، در طی این مصاحبه مجری بی […]

ادامه مطلب