خطاب به مردم کردستان، بلوچستان و همه آزادیخواهان و زنان و جوانان ایران – محمد آسنگران

مقالات

بیش از دو ماه است که مردم سراسر ایران در خیابان هستند. خونهای ریخته هر روز خیابانها را بیش از پیش سرخ کرده است. رژیم جنایتکار اسلامی میخواهد مردم را ساکت و به خانه بفرستد. ابعاد و تعداد دستگیریها و جانباختگان هر روز بیشتر شده است.
پیشروی مردم و ترس حکومت به جایی رسیده است که عمارت اسلامی حاکم به لرزه درآمده و هر آن امکان تخریب این عمارت هست. مردم بیش از همیشه به نقطه پیروزی نزدیک شده اند.
مردم کردستان و بلوچستان هماهنگ و هم بسته با این جنبش انقلابی در سراسر ایران هر روز جدیتر و گسترده تر از قبل وارد میدان شده و رژیم را به لرزه درآورده اند.
رژیم اسلامی دست به کشتار بیرحمانه زده و تمرکز این کشتار و خونریزی در بلوچستان و کردستان بوده است.
این تاکتیک آگاهانه رژیم اسلامی است. این دو منطقه را میخواهد با بیرحمی بکوبد که هم مردم ایران را ساکت کند هم با انگ تجزیه طلبی حساسیت مردم ایران نسبت به این کشتار را کم رنگ نماید و تفرقه ایجاد کند.
بخشی از ناسیونالیستهای ایرانی بویژه سلطنت طلبان و بخشی از ناسیونالیستهای کرد و بلوچ هم به این دام افتاده و هرکدام به نحوی بر طبل این تفرقه اندازی میکوبند.
بخشی از سلطنت طلبان پذیرفته اند که در بلوچستان و کردستان مردم دنبال تجزیه ایران هستند و عامل سعودیه و وهابی و… هستند و علیه این مبارزات ایستاده اند.
در مقابل ناسیونالیستهای افراطی کرد و بلوچ هم هستند کسانیکه نوشته اند “کردستان و بلوچستان غرق در خون و تهران خفه خون” ، این سیاستی است که جمهوری اسلامی دنبال کرده و مرتب به این تفرقه دامن میزند.
مردم آگاه و هشیار ایران باید این عوامل تفرقه را بشناسند و بدانند که این طیف مغز فندقی یا مستقیم عوامل رژیم هستند یا از شدت نژادپرستی به دام سیاست رژیم اسلامی افتاده اند.
خوشبختانه امروز بیش از همیشه مردم در تمام ایران متحد و همبسته هستند و تبلیغات زهرآگین رژیم اسلامی را باور نمیکنند. این عوامل با یا بی جیره و مواجب ناسیونالیست افراطی دو سمت جدال را باید شناخت و افشا کرد. نباید به این عوامل تفرقه و بازیگران در میدان رژیم اسلامی فرصت داده شود. آنها آگاهانه یا عامدانه در خدمت ایجاد تفرقه و در جهت سیاست رژیم بازی میکنند. این طیف تفرقه انداز را باید افشا و رسوا کرد.
مردم امروز بیش از هر زمانی برای پیروزی به اتحاد و همبستگی احتیاج دارند.
زنده باد جنبش انقلابی مردم ایران
زنده باد همبستگی و اتحاد مبارزاتی مردم ایران
زنده باد قهرمانیها و فداکاریهای مردم کردستان و بلوچستان!
زن، زندگی، آزادی شعار متحد کننده مردم ایران است.
#ژینا_مهسا_امینی