جوایزآمریکایی،دلقکهای رژیم چنج! – کامران پایدار

مقالات

خیزش عظیم وشورانگیزی که ازمهرماه شروع شده وکلیت نظام فاسد حکومت اوباش اسلامی رانشانه رفته است اکنون بیش ازچهل روزازعمررزمنده آن می گذردباگذشت هرروزدامنه وابعادش وسیع ترشده وعمق وشدت بیشتری می یابد.این خیزش شگرف و شورانگیزمردمی که با رهبری زنان ودختران شجاع ورهبروبا حجاب سوزان که پرچم و سمبل حکومت وحوش اسلامی است پابه میدان نهاده است.این جنبش واین خیزش به زبانی شورش به جان آمدگان از همه جنایات ۴۳ساله حکومت وقیح وفاسد اسلامی ونظام فقروسرمایه داریست.این خیزش پیکاری انسانی برعلیه حکومت اسلامی،برعلیه سرکوب و سانسور،برعلیه کثافات وخرافات اسلام وپرچم حجاب اسلامی وآپارتاید جنسی است.این رنسانس اسلامی است که بابه گور سپاری اسلام وحکومتش میرود برای ایران ،منطقه و کل دنیا مسیر نوین زندگی شایسته ودرشان انسان معاصررا ترسیم نماید.علاوه براین شورش گرسنگان وناچیزشماردگانی است که درپس ۴۳سال حاکمیت سرمایه داری و کثافت اسلام به قعردره فقروگرسنگی ومحرومیت وتحقیرواستثمارروزافزون پرتاب شده اند.این جنبش زنان،جوانان،کارگران،کودکان وحاشیه نشینان وهمه آحاد انسانی است که به پا خاسته اند وهرروزحماسه می آفرینند ومیرزمند ومیرود تا اسلام و تعفنش راتا سرمایه داری وهمه رنج ومحنتش راروانه گورستان تاریخ نماید.درطی این مدت حکومت اسلامی هرآنچه راکه درتوان داشته ازسرکوب وسانسور،ازبازداشت و زندان و شکنجه و قتل،تا برچیدن اینترنت وپارازیت برامواج ماهواره ها،تا پروپاگاندای دروغ و فریبکاری،ازتهدید تا تطمیع،ازتجاوزتا قتل وآدم دزدی و کودک کشی وجنایت،ازتبدیل نمودن صحنه شهرها به میدان جنگ وحکومت نظامی،از تهدیدوارعاب و…همه وهمه را بکارگرفته است اما دراین دوران انقلابی ورزمنده وپرتلاطم تمامی ابزاروترفندهای حکومت اسلامی به ابزار وعاملی درجهت بی اعتباری بیشتربرعلیه خودش تبدیل شده است.با گذشت هر روزاوضاع حکومت زارونزاروذلیل ترشده اما عین حال جنبش سرزنده تر،شکفته تروقبراق تردرمیدان حاضرمیشود.توده ها رمزقدرت خودرادریافته اند.این جنبش ازویژگیهای خاصی برخورداراست که آن رااز اعتراضات وخیزشهای قبلی متمایز میسازد.این جنبش ادامه مبارزات سالهای ۹۶ به این طرف است.این جنبش فوق العاده رادیکال وچپ است ازاین نظرکه اهداف معینی رابرای خود ترسیم نموده است.مبارزه باحجاب اسلامی وآپارتاید جنسی وهدف قراردادن تمام مظاهراسلامی بمثابه یک ماشین جهل وخرافه وجنایت بیشماربرعلیه زندگی انسانی،شعارهای جنبش بسیارمعرفه وروشن است نه روسری،نه توسری آزادی و برابری،مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبرو…این جنبش هم ازکلیت حکومت اسلامی وهم از شازده نیم پهلوی وهمه طیفها وجریانات بورژوازی راست پروغرب،از سلطنت طلب ومجاهد ونهضت آزادی چی ها وفرشگردوققنوس و شورای مدیریت گذارومرکز ارتجاعی احزاب ناسیونالیست کوردو…عبور کرده است .این جنبش نگاهی به برجام ومزخرفاتی از این دست ندارد.این جنبش هیچ گونه تعلق خاطری به معجزه آمریکا ودخیل دول سرمایه داری اروپا وچین وروسیه ندارد.این جنبش به احدی ازطیف نیروهای ناسیونالیستی،بورژوایی ومذهبی توهم ندارد.این شورش گرسنگان است برای آزادی،برای برابری،برای رفاه وخوشبختی انسان .این انقلابی اجتماعی برای تعیین تکلیف تضاد طبقاتی وفقروثروت،مالکیت خصوصی وکار مزدی واستثمارانسان توسط انسان است که بیش از ۴۰روز است زنان وجوانان،کودکان و کارگران وپیروجوان با خون و شهامت هرشب وهرروزدرکف خیابان آن رافریاد میزنند.ازدیگر ویژگیهای جنبش خود سازمان یابی از پایین ودردل خود جنبشهای حاضردرمیدان مبارزه است.این یک جنبش سلبی سرتاسری وگسترده وهمگانی است برای به زیر کشیدن هیولای اسلام وحکومت سرمایه داری.قطارانقلاب راه افتاده وتصاویرومناظربه سرعت برق وباد یکی پس ازدیگری ازبرابردیدگان ما می گذرد.این قطاردرانتظارجاماندگان نمی ماند.صف چپ وراست،صف بالاییها وپایینیها،صف کارگران وسرمایه داران هرروزپولاریزه ترمیشود.حکومت اسلامی که این روزها بیش ازهرزمان دیگری به پایان عمرننگین وسرتاسرجنایت خود نزدیک شده بد جوری غافلگیرشده است.امریکا ودول اروپایی نیزبه قول مترسک سرجالیزبایدن نیزبد جوری دچارتحیروشگفت و تعجب شده اند.بله ،وقتی پایینیها به میدان می آیند نقشه بالاییها باد هوا میشود.همین ها که درسال ۵۷ با بدرقه شاه حکومت اوباش اسلامی رابه جامعه وانقلاب مردم ایران حقنه کردند.همین ها که هیچگاه دراین ۴۳ سال هنری جزمعاشقه ومغازله با حکومت اوباش اسلامی نداشته اند.همین اینها که دراین ۴۳ سال حامی ومشوق همه جنایتهای حکومت اسلامی بوده اند.همینها که هیچگاه نقشه وبرنامه ای برای سقوط و تغییرحاکمیت اسلامی درایران نداشته اند.همه این جک وجانوران ریزودرشت این روزها بدجوری دچاربهت وشگفتی شده اند.مسئله اساسی واصلی سرمایه جهانی حفظ و تداوم مناسبات سرمایه داری درایران است درهرظرف وقالبی که می خواهد باشد این هدفی بسیارروشن وواضح است.در ۵۷ عبا وعمامه جای تاج وکت شلواررو گرفت و…وامروز درتلاش وتقلا برای جایگزینی کت شلواروکراوات ولیبرالیسم با عمامه و عبا بازی تکراری و مهوعی است.آنچه در جهوریهای شوری سابق اتفاق افتاد آنچه در تمام اعتراضات یک دهه اخیر تحت عنوان بهار عربی درمنطقه خاورمیانه وشمال افریقا از تونس ومصر تا یمن لیبی وسوریه و…اتفاق افتادوحالا دوباره درتدارک مهندسی رژیم چنج وانقلاب مخملی درایران.این روزها تمامی مدیاو تریبونهای اجاره ای وقلم به مزد سرمایه جهانی از ایران انترنشنال تا بی بی سی و من و تو و …دست به کار شده وشیپورراازسر گشادش میدمند کاسه داغ ترازآش شده اند.انواع شخصیتهای دوزاری هیچکاره وبدسابقه یکی پس از دیگری درفضای مجازی وتلویزیونهای اجاره ای رژه میروندونقش آفرینی می کنند.باغ وحش وسیرکی راه افتاده است.ازسازگاراتا شیرین عبادی حقوق دان فرمایشی،تاشازده کوچولوی پهلوی که خودش می گوید دیگرتاج وتخت بی وفای شاهی رانمی خواهدولی فقط طرفداردموکراسی وخاک پاک ایران ورفراندوم است تا شخصیتهای منفورومنزوی وبد سابقه احزاب کوردی ارتجاعی وناسیونالیست ضد جامعه،تا فرشگردوققنوس ،ازاون ورتا شورای مدیریت گذاریکی پس ازدیگری رژه دروغ ودغل وفریبکاری می روند.معصومه قمی! بخوانید مسیح علی نژاد عنصر معلوم الحال ودلقک حقیری که عمرش راچند گاهی دربارگاه حکومت اوباش اسلامی درقامت خبرنگاروکارچاق کن حکومت اسلامی و چند گاهی دیگر به مزدوری وحرافی وعوام فریبی وکاسه لیسی درتریبون های امریکایی مشغول است.اهدای جایزه آکسی شجاعت به مسیح علینژاد وزلنسکی دلقک وقهرمان انقلاب مخملی اوکرایین ازجمله شاهکارهای بورژوازی جهانی درراستای رهبرتراشی وانقلاب مخملی واین روزها درایران است. دموکراسی،رفراندوم،دولت موقت،مجلس موئسسان،حکومت انسانی،جمهوری فدراتیو،انقلاب فرهنگی،پادشاهی مشروطه وهزارویک راه بی راه وچرندیات و مزخرفات وادعاهای دهان پرکن دیگرهمه آن چیزی است که شبانه روزی دربوق های تبلیغاتی سرمایه داری جهانی نشخوارمیشود.جالبتراینکه این روزها برخی جریانات فرصت طلب و پوپولیست وهیجان زده مانند حزب لیبرال کمونیست کارگری با شعار حکومت انسانی وهمراهی وهمنوایی با کمپینهاوجریانات بورژوازی وراست و شاه پرستان همنوا تر شده اند.سازهمگی تکراری وپوچ وبی محتواوتوخالیست.دوتا شعارآزادی وبرابری و حکومت شورایی درکف خیابان درمیدان واقعی مبارزه در همانجاهایی که قدرت جابه جا میشود درآنی همه بافته هایشان را پنبه می کند.این اوضاع وشرایط کنونی جنبش است.با گسترش هرروزه وعمق یابی مبارزات زنان وجوانان وزحمتکشان حکومت اسلامی ازقراربیش ازهرزمان دیگری به پایان کارنزدیکتر می شود.این اتفاق که به دست وبه نیروی مبارزات جاری کف خیابان قریب وقوع است موجب بهت وشک امریکا واروپا ودرعین حال حساسیت و تمرکزآنها برمسئله بدیل وآلترناتیوی جهت جایگزینی حکومت اسلامی و جابجایی قدرت ازبالا شده است.پروژه رژیم چنج وانقلاب مخملی وتکرارتلخ سالهای ۵۷ دردستور دنیای سرمایه داری به زعامت امریکا کلیدخورده است.هرروز انقلاب نمی شود.توده ها هرروزوبرای همیشه درکف خیابان نمی مانند.اگرما کمونیستها و کارگران فرصتها رادرنیابیم این فرصتها واین لحظات دوران سازابدی وهمیشگی نیستند.راه حل وآلترناتیو کارگری وسوسیالیستی یگانه راه نجات این جنبش است.البته هم جنبش چپ و هم جنبش کارگری کاستی های خودش را دارد.یک جنبش عظیم انسانی با بنیادهاواهداف عمیقاواساسا سلبی وچپ ورادیکال وانقلابی دراین روزها جاری است.ما کارگران،ما کمونیستها ازطریق حضورونقش فعال وواقعی درمبارزات جاری است که می توانیم وباید درآن نقش آفرینی کنیم.مسئله کسب قدرت سیاسی برای ما کارگران وکمونیستها باید حیاتی واولویت درجه اول باشد.خوشبختانه خیزش وجنبش جاری تااین لحظه تماما چپ ورادیکال است.این جنبش بایستی به سازماندهی هرچه بیشترازپایین متکی شود.این جنبش بیش ازهرزمان دیگری نیازمند تشکلات زنده وفعال واقعی است.این جنبش نیازمند کمیته های محلات،مجامع عمومی همگانی وشوراها درهرجاوهمه جا است.این جنبش نیازمند کمیته ها وهسته های مخفی وعلنی درکارخانه ها وهمه مراکز صنعتی وکارگری است.تلفیق کارمخفی وعلنی ازضرورتهای حیاتی ومبرم همه سازمانها وتشکلات رزمنده مردم نهاد درمیدان وعرصه های واقعی مبارزه است. این جنبش به شدت نیازمند حضور فعال،دلسوزوهوشیاروآگاه همه فعالین کارگریست اگر قرار است کسی بچرخد گل اینجاست همین جا بچرخ رفیق ! شعاروخواست واهداف ما کارگران آزادی وبرابری وحکومت شورایی است باید بنیاد ها واساسسش راهمین امروز بسازیم به نیروی سازماندهی،به نیروی شوراها درهمه جا وهرزمان .
پیش به سوی سازماندهی انقلاب،زنده باد شوراها
زنده باد انقلاب کارگری

کامران پایدار
۸/۸/۱۴۰۱