ترور مخالفین سیاسی و ارعاب جایگاهی در مبارزه مردم کردستان ندارد!

مقالات

در روزهای اخیر افشاگری تعدادی از کادرهای سابق سازمان زحمتکشان به رهبری عبدالله مهتدی در مورد طرح رهبری این جریان برای یورش مسلحانه به مقرهای کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و طرح ترور کادرهای رهبری حزب کمونیست کارگری- حکمتیست در سال ٢٠٠۵ موجی از انزجار عمومی را برانگیخت. به دنبال این افشاگری ها تعداد زیادی از احزاب و سازمان ها و شخصیت ها و فعالین سیاسی و انسان های آزاده ضمن ابراز انزجار از نقشه حمله به مقرهای کومه له و توطئه ترور مخالفین سیاسی آن را محکوم کردند.

اما سازمان زحمتکشان به رهبری عبدالله مهتدی در واکنش به این موج از احساس دلسوزی و مسئولیت در قبال منافع جنبش انقلابی مردم کردستان و در برابر گواهی شاهدان زنده، در نهایت بی پروایی به تهدید و انکار روی آورده، منجمله، به پیشنهاد تشکیل کمیته “حقیقت یاب” از جانب کومه له- سازمان کردستان حزب کمونیست ایران گستاخانه شانه بالا انداخته است.

این عکس العمل هیستریک و پرخاشگرانه نشان می دهد که رهبری این جریان نه تنها هیچ احساس مسئولیتی در قبال حال و آینده جنبش حق طلبانه مردم کردستان ندارد، بلکه آگاهانه برای ایجاد تنش، ارعاب و آلوده کردن فضای سیاسی کردستان تلاش می کند. این رفتار ادامه همان سیاست حذف فیزیکی مخالفین است که باید طرد، محکوم و منزوی شود. در ضمن از صفوف پائین تشکیلاتی سازمان زحمتکشان و انسانهای متوهم و شریف درون این جریان انتظار میرود که صف خود را از سیاست های رهبریشان جدا کنند.

مردم کردستان به پشتوانه چهل سال مبارزه شکوهمند و سختی هایی که متحمل شده اند و قربانی هایی که داده اند مستحق برپایی جامعه ای آزاد و برابر هستند. جامعه ای متمدن که با تضمین آزادی های بی قید و شرط سیاسی مسیر پیشبرد اختلافات سیاسی را به احزاب و آحاد جامعه نشان می دهد.

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن طرح یورش نظامی به احزاب سیاسی و توطئه حذف فیزیکی مخالفین سیاسی از جانب سازمان زحمتکشان به رهبری عبدالله مهتدی، به هیچ جریانی اجازه نخواهیم داد که در فردای پیروزی، فضای سیاسی شهرها و روستاهای کردستان را با تهدید و ارعاب، ناأمن و تروریزه نمایند و تکرار شکلهای حکومتی تاکنونی را به ارمغان آورند، و از هم اکنون باید اجازه ندهیم چهره آزاد شهر و روستاهای جامعه کردستان را خون مالی کنند.

ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می کنیم تنها حضور فعال کارگران و زحمتکشان و همه آزادیخواهان کردستان در صحنه سیاسی جامعه است که می تواند مانع تروریزه کردن فضای سیاسی جامعه شود، و دست زورگویان را از دخالت در سرنوشت خودشان، جهت برپایی قدرت شوراهای مستقل و مردمی، کوتاه کنند.

تاریخ

امضا کنندگان:

١- م. شکیب
٢- صالح گویلی
٣- زاهد طاهایی
۴ – بیژن رنجبر
۵ – چیا عزیزی
۶- لقمان ویسی
٧ – فواد زمانی
٨- ناصر زمانی
٩- یوسف خلیل پور آذر
١٠- ناصر زمانی
١١- علی لگزی
١٢- فواد آقابگزاده
١٣- کیوان احمدی
١۴- آنا محمودی
١۵- ابراهیم گومانی
١۶- ایران مروتی
١٧- جعفر عبدینی(باوه ر)
١٨- لیلا ارغوانی
١٩- شیدا ارغوانی
٢٠- ناصر مرادی
٢١- حسین دشتی
٢٢- صدیق جهانی
٢٣- مختار محمدی
٢۴- اسماعیل ویسی
٢۵- آسو سهامی
٢۶- جلیل جلیلی
٢٧- طه حسینی
٢٨- ابوبکر شریفزاده
٢٩- سحر احدی
٣٠- پیمان احدی
٣١- شورش بایاب(خراسانه)
٣٢- زانکو خدری
٣٣- محسن حسینی
٣۴- محمد نبوی
٣۵ – صدیقه محمدی
٣۶ – فاتح گویلیان
٣٧ – هیرش فتحی
٣٨- توفیق پیرخضری
٣٩ – صا بر محمدی
۴٠ – ابراهیم الف اصغرنیا
۴١- هانا بیکس
۴٢ – ارسطو گلەداری
۴٣- صدیق گویلیان
۴۴- امید رحیم نژاد
۴۵- بریوان رشید پور
۴۶- نسیم کاکه
۴٧- فواد امانی
۴٨- نشمیل سزده
۴٩- سلام آری
۵٠- هژیر نینا
۵١- زهیر سنه
۵٢- سارا اسدی شمی صلواتی
۵٣ – سالار محمدی
۵۴ – شوان شامی
۵۵ – عباس زرداری
۵۶ – ابراهیم آفتابی (هاوری)
۵٧ – کاوه محمدی
۵٨- امیر کلاه قوچی
۵٩- انور عزیزیان
۶٠- عباس سماکار
۶١- فرج زارعی
۶٢- سعید آرمان
۶٣- مسعود عظیمی
۶۴- بهار ملکی
۶۵- آرمان عزیزی
۶۶- اردشیر نصراللە بیگی
۶٧- گوهر معمارزاده
‌‌‌۶٨- آزاد عبدالی
۶٩- فرشید شکری
٧٠- شهلا سعیدی
٧١- ژیلا نگدار
٧٢ – نوید محمدی
٧٣-پروانه قادری
٧۴- ابراهیم رستمی
٧۵ – رضا دانش
٧۶- نسرین محمودی آذر
٧٧ – کیوان احمدی
٧٨- آنا محمودی
٧٩- هتاو عبدالهی
٨٠ – شیوا صبحانی
٨١- ژوبین مردوخی
٨٢- جمال محزونی
٨٣- رحیم عزیزپور
٨۴- ستار فتحی
٨۵- آلان شریفی
٨۶- سعید وحیدی
٨٧- سیوان کریمی
٨٨- حبیب عبدالهی
٨٩- علی قادری
٩٠- مهین دارایی
٩١- علی بزرگپناه
٩٢- عبه دارابی
٩٣- مینو همیلی
٩۴-خالد ظاهری
٩۵- مریم افراسیاب پور
٩۶- پروین کابلی
٩٧- شمی صلواتی
٩٨- حسین عارفی
٩٩- سردار قادری
١٠٠- کریم امینی
١٠١- هیوا کاکه رەش
١٠٢- ریبوار عارف
١٠٣- جمال کمانگر

لیست نام ادامه دارد….

١٠۴- توفیق خدارحمى
١٠۵- شهلا حیدرى
١٠۶- اسماعیل خودکام
١٠٧- فرهاد زندى
١٠٨- عزت ملکى
١٠٩- شاهو عباسى
١١٠- آرام هاشمى
١١١- زاگروس ابراهیمى
١١٢- اقبال نظرگاهى
١١٣- سارا مرادى
١١۴- چیمن دارابى
١١۵- کریم کانى شه
١١۶- غفور زرین
١١٧- عزت دارابى
١١٨- عثمان رسولى
١١٩- سهند حسینى
١٢٠- على شریفى
١٢١- مینو میرانى
١٢٢- الهام صالحى نیا
١٢٣- جمیل خوانچه زر
١٢۴- مصلح ریبوار
١٢۵- على شریف زاده
١٢۶- محمد آسنگران
١٢٧- کریم نورى
١٢٨- فرید محمدى
١٢٩- صالح سردارى
١٣٠- همایون گدازگر
١٣١- جلال محمودزاده
١٣٢- محمد راستى
١٣٣- رحیم فیض الهى
١٣۴- سوما رادمنش
١٣۵- دریا زندى
١٣۶- صالح فلاحى
١٣٧- حمید خندانى
١٣٨- محمد حمیدى
١٣٩- هلمت مرادى
١۴٠- مهرداد احمدى
١۴١- احمد نیکجو
١۴٢- مهرنوش موسوى
١۴٣- حسام منتظرى
١۴۴- ریبوار سعید
١۴۵- جبار محمدى
١۴۶- کمال رشیدى
١۴٧- آرش رشیدى
١۴٨- مینا سلطانى
١۴٩- لیندا تارا
١۵٠- دلیر رشتیانى
١۵١- ناصر نسیمى
١۵٢- ابراهیم باتمانى
١۵٣- دلیر سفیدى
١۵۴- کمال علم آباد
١۵۵- تامینه صادقى
١۵۶- مهدى رستمى
١۵٧- حمید فروتن
١۵٨- تینا خلیفه اى
١۵٩- شمسى زمانى
١۶٠- نسرین دادانى
١۶١- سعید بهرامى
١۶٢- عبداله سیدمرادى
١۶٣- مظفر عبدالله

……………………
لیست سوم امضاها
…………………..
١۶۴- فردین میر حسنى
١۶۵- ستار نوریزاد
١۶۶- قادر محموپور
١۶٧- عباس ایاغ
١۶٨- مریم سلطانى
١۶٩- شراره رضایى
١٧٠- حسین شکرى
١٧١- رشید کریمى
١٧٢- سردار عبداله حمه
١٧٣- شاهرخ سنه
١٧۴- هادى عبدى
١٧۵- کیوان رحیمى
١٧۶- ارسطو احمدى
١٧٧- شایسته محمدیانى
١٧٨- سعید کشاورز
١٧٩- اقبال سبحانى
١٨٠- رضا کمانگر
١٨١- نوید محمدى
١٨٢- عمر معروفى
١٨٣- سلیمان بایزیدى
١٨۴- سهیلا روحانى
١٨۵- ابراهیم برسن
١٨۶- آرمان پویا
١٨٧- شرى معصومى
١٨٨- آذر مدرسى
١٨٩- ممد شالچى
١٩٠- هادى پیرخضرى
١٩١- ئاریز قادرى
١٩٢- نهرو مصطفایى
١٩٣- پرویز راستگو
١٩۴- شریف محمدى
١٩۵- خبات قوامى
١٩۶- شهرام سنجرى
١٩٧- حاتم صمدى
١٩٨- بهروز گویلیان
١٩٩- على احمدى
٢٠٠- فریده رحیم پور
٢٠١- منصور پرستار
٢٠٢- مینا احدى
٢٠٣- لقمان گله دارى
٢٠۴- شیوا توانایى
٢٠۵- سعدى احمدى
٢٠۶- شیرین پیرخضرى
٢٠٧- عامر سابیر
٢٠٨- جلال محمدنژاد
٢٠٩- کمال رضایى
٢١٠- حسین مرادى
٢١١- على مطهرى
٢١٢- فریاد عزیزى
٢١٣- کریم خضرى
٢١۴- حسام قادرپور
٢١۵- محمد هژیرى
٢١۶- منصور سعیدى
٢١٧- على امجدیان(بانسەیى)
٢١٨- بابک یزدى
٢١٩- اسد حیدرى
٢٢٠- بیژن پوریان
٢٢١- کوسار رضایى
٢٢٢- یدى کریمى
٢٢٣- حەمە غەفور
٢٢۴- خالد حاج محمدى
٢٢۵- صاحب احمدى
٢٢۶- رحمان محمدى
٢٢٧- پویا محمدى
٢٢٨- حبیبه رشیدى
٢٢٩- مصطفى معمارى
٢٣٠- پرویز زمانى(جمشید)
٢٣١- فرزاد نازارى
٢٣٢- صادق عبداللهى
٢٣٣- آرش نصرالهى
٢٣۴- عوسمان ئەحمەد
٢٣۵- خبات بیساران
٢٣۶- ناصر کشکولى
٢٣٧- فرشید غفارى
٢٣٨- چیاکو فاتحى
٢٣٩- شیوا نجفى
٢۴٠- جمال پیرخضرانى
٢۴١- خسرو پاشایى
٢۴٢- جلال برخوردار
٢۴٣- فرج شهابى
٢۴۴- ابوبکر مهربانى(ابو گاگل)
٢۴۵- رەوەز عبدالهى
……………………
لیست چهارم امضاها
…………………..
٢۴۶- مریم ناوه
٢۴٧- نسه ساعدپناه
٢۴٨- سرکو حجازى
٢۴٩- کاوه محمدى
٢۵٠- محمد عوزیرى
٢۵١- علا احمدى
٢۵٢- مجید فرجیان
٢۵٣- مسعود قهرمانى
٢۵۴- فراست محمدزاده
٢۵۵- اسکندر کرمانشاهى
٢۵۶- رئوف علیزاده
٢۵٧- محمد خلیلى
٢۵٨- سیاوش مدرسى
٢۵٩- على شریعتى
٢۶٠- توفیق محمدى
٢۶١- عباس منصوران
٢۶٢- فرشته آقازاده جهرمى
٢۶٣- لادن سنندجى
٢۶۴- حسین هوشیارى
٢۶۵- هوشنگ سهرابى
٢۶۶- نعیم سنه
٢۶٧- هدایت مظهرى
٢۶٨- رضا ستوده
٢۶٩- آفاق ویسى
٢٧٠- حسن اسماعیلى
٢٧١- کاوه اسماعیلى
٢٧٢- فریده جلالى
٢٧٣- رحمان تیکان تپه
٢٧۴- فاروق جمشیدى
٢٧۵- شاهو باوەریز
٢٧۶- شهین محمدى
٢٧٧- سیامند قادرپناه
٢٧٨- سمکو صادقى
٢٧٩- سیمین افتخارى
٢٨٠- نسیم رهنما
٢٨١- میلان میلانى
٢٨٢- فاطمه افشان
٢٨٣- کامل نصیرى
٢٨۴- بکر نادرى
٢٨۵- فردین غلامى
٢٨۶- ابراهیم کریم پور
٢٨٧- ساندرا محمد
٢٨٨- احمد سلطانى
٢٨٩- ناتالیا سلطانى
٢٩٠- شهین حیدرى
٢٩١- کیومرث کابلى
٢٩٢- محمد مراد امینى
٢٩٣- محمد فتاحى
٢٩۴- نادر خلیلى
٢٩۵- غفور عباس نژاد
٢٩۶- فرهاد پیروتى
٢٩٧- محمد قادرى

لطفا در حد توان در توزیع آن بکوشید(تاگا taga و یا اشکال دیگر …).

از دوستان تقاضا میشود که در مایلی برایfaraxan2019@gmail.com نام خود را قید و برای دوستان از ایران تقاضا میشود که در مقابل نام واقعی، نام مستعار نیز بیان کنند که نام مستعار در صفحه درج شود.