پُز رادیکالیسمِ تَرک جلسه؟! ✍️  اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته)

سرانجام جلسات “شورای عالی کار” با ۳۵ درصد افزایش به دستمزدِ امسال پایان یافت. طبق قانون کار؛ مزد باید متناسب با نرخ تورمِ اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش یابد که نرخ تورم اعلام شده در پایان سال گذشته بیش از ۴۳ درصد بود. اینکه نمایندگان کارگری ۱۵ میلیون تومان را پیشنهاد داده بودند ولی […]

ادامه مطلب