صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی را محکوم می کنیم!

به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را… صدور حکم اعدام علیه شریفهمحمدی را محکوم می کنیم! شعبه اول دادگاه انقلاب رشت طی حکمی ظالمانه شریفه محمدی، این زن فعال کارگری را به اعدام محکوم کرد. مستنداتی که به موجب آن شعبه اول دادگاه مزبور این حکم نا عادلانه را صادر کرده است […]

ادامه مطلب