جدل سیاسی سالم، یا پرووکاسیون؟✍️ ایرج فرزاد

دو نفر بحثهائی را به منصور حکمت نسبت داده و با دستکاری زیرکانه فکت ها و حقایق سیاسی، نفرت از، و کمپین ترور شخصیت را “به روز” سازی کرده اند. پشت این ترور شخصیت، صدور حکم بی پایگی و پایان مبانی کمونیسم کارگری خفته است. اولی رضا مقدم است که به مناسبتهای مختلف گفته و […]

ادامه مطلب