اعتصاب و کژتابی‌های پیرامون آن، تفاوت اعتصاب کارگری با تعطیل‌سازی کارفرمایی

اعتصاب و کژتابی‌های پیرامون آن تفاوت اعتصاب کارگری با تعطیل‌سازی کارفرمایی تعدد اعتراضات اصناف و اقشار مختلف جامعه در روزهای اخیر (معلمان، بازنشستگان، بخش‌هایی از کامیونداران، بازاریان، سنگبری‌های اصفهان و…) سبب شد که برخی آن را دالی بر ورود به فاز اعتصابات سراسری معرفی کنند. در این میان تعطیل‌سازی کارگاه‌های سنگبری اصفهان که هزاران کارگر […]

ادامه مطلب