بگذارید کارگران تصمیم بگیرند ✍️ و. ای. لنین

پرولتاریای سوسیال-دمکرات روسیه، و بخصوص سن پترزبورگ، با مسئلۀ بسیار مهم چگونگی به پیش بردن کارزار سیاسی فوری در رابطه با دومای دولتی مواجه شده است. ناگفته پیداست که حزب سوسیال-دمکرات متحد تنها می‌تواند این مسئلۀ کارزار فوری را در چارچوب قطعنامۀ کنگرۀ وحدت مورد بحث قرار دهد. پرولتاریای سوسیال-دمکرات سن پترزبورگ دو برنامه برای […]

ادامه مطلب