سخنان گهربار حسن صادقی برای بازنشستگان!!✍️ اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته)

کارگری

خبرگزاری ایلنا گزارش داد حسن صادقی (رئیس به اصطلاح اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در یک تجمع در مقابل مجلس اظهار داشت “ما اینجا آمده ایم تا از کمسیون تلفیق بودجه مجلس استمداد بطلبیم”. او در بخشی از سخنان خود میگوید “برخی اعضای کانونها برای مذاکره با مجلسی ها رفته اند اما هنوز نتیجه ای صورت نگرفته است. یعنی نمایندگان اقناع میشوند، اما در وقت عمل عقب نشینی کرده و پیشنهاد فروش نفت توسط سازمان تامین اجتماعی را مطرح میکنند”. او به نکته جالبی اشاره میکند که “نمایندگان مجلس اقناع میشوند اما در وقت عمل عقب نشینی میکنند”! او دانسته و یا ندانسته میگوید نمایندگان مجلس هیچ کاره میباشند، بی خاصیت هستند و هر آنچه به آنها دیکته شود همان را تصویب میکنند! او میگوید “ما از مجلس شورای اسلامی فعلی، همواره خیر دیدیم و در این دو سال مجلس جدید، هر سال ۹۰ هزار میلیارد تومان با تقاضا از مجلس برای سازمان تامین اجتماعی گرفتیم”. بله خیر دیدیم، خیر!! مجلسی که اقناع میشود اما در وقت عمل عقب نشینی میکند به “تقاضا”ی حسن صادقی و یارانش گوش کرده، اقناع شده، عقب نشینی هم نکرده و هر سال ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی داده است! انتخابات مجلس نزدیک است و او باید تبلیغ کند که در انتقال پول از دولت به سازمان، مجلس نقش اساسی داشته است و دارد! نمایندگان مجلس نه تنها خیّر نیستند بلکه در انتقال پول از دولت به سازمان هیچ نقشی ندارند، این پولها باید از این جیب حکومت به آن جیب حکومت ریخته بشود تا سازمان بتواند از پس خرج و مخارج خود برآید. چنین تصمیماتی از یک مرکزیت واحدی، منطببق بر سیاست کلی حکومت تبعیت میکند و نمایندگان بی خاصیتِ مجلس فقط باید مهر تایید فرمایشی خود را پای آن بزنند.
از آنجا که نمایندگان مجلس پیشنهاد فروش نفت توسط سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرده اند، حسن صادقی میگوید “سازمان تامین اجتماعی شعبه نفتی نیست و نمیخواهد بابک زنجانی شود”. اواز فساد درون حکومت بهتر از هرکس دیگری آگاه است و میداند سازمان نمیتواند با مافیای نفتی درون حکومت همچون بابک زنجانی رقابت کند. او میگوید “بهتر است خودشان نفت را بفروشند زیرا ابزار دور زدن ها را دارا هستند و پول آنرا به سازمان تامین اجتماعی بدهند”! حکومتی دزد و قاچاقچی. او در رابطه با پولهای نفتی میگوید “حواله دادن مطالبات سازمان تامین اجتماعی به فروش بشکه های نفتی که معلوم نیست کجا تولید و کجا فروخته میشود و آیا پول آن به کشور باز میگردد یا خیر، بازنشستگان را به لب چشمه بردن و تشنه باز آوردن است”. او نمیداند و یا فراموش کرده است که ما بازنشستگان، از کار افتادگان و مستمری بگیران را ۴۴ سال پیش لب چشمه بردند و قرار بود پول نفت را بر سر سفره مان بیاورند اما ما را تشنه برگرداندند و بخاک سیاه نشاندند! او هنوز برایش معلوم نیست پولی که از فروش بشکه های نفتی بدست میآید چه میشود که سوال میکند آیا این پولها به کشور باز میگردند یا خیر!؟؟ گویا او از مخارج بالای نیروهای نیابتیِ حکومت در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و سوریه خبر ندارد و یا نمیداند مافیاهای حکومتی مانند زالو در حال مکیدن خون اقتصاد این کشور یعنی ثروت ملی و ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران میباشند.
حسن صادقی هرگز نمیتواند با سخنان متناقض و گهربار! خود، برای مجلس آبرو بخرد و مجلس را حلال مشکلات بازنشستگان معرفی نماید و بدین شکل بازنشستگان، از کار افتادگان و مستمری بگیران را به پای صندوقهای رای بکشد.
۱۷ دیماه ۱۴۰۲