بیانیه حمایتی پنج سندیکای فرانسوی از فعالین کارگری و نویسندگان و وکلا، معلمان و بازنشتگان‌ زندانی در ایران!

همبستگی با قربانیان سرکوبدر ایران اقدام به ایحاد تشکلات سندیکایی مستقل از قدرت حاکم یک جرم محسوب می شود. اخیرا حکومت ایران بر شدت فشار بر مبارزان در همه حوزه ها نظیر معلمان، نویسندگان، وکلای دادگستری و کارگران افزوده است. جعفر ابراهیمی عضو تشکل صنفی معلمان تهران اخیرا به اتهامات واهی “تبلیغات کاذب” و “اقدام […]

ادامه مطلب