رژیم ورشکسته، جنبش کارگری بی چشم انداز – ناصر پایدار

  چند وقت پیش از شکست فاحش راهبرد ۴۰ ساله رژیم اسلامی در منطقه و جهان گفتیم. راهبردی اساسا شکست آمیز که بار بخش مهمی از بحران پرتلاطم سرمایه جهانی را بر شرائط کار، استثمار و زندگی توده های کارگر ایران سرشکن ساخته است و هر روز بیشتر می سازد. راهبرد سهم خواهی و زیادت […]

ادامه مطلب