تماس با ما

سیاست سایت جهان تلگراف عبارت است از  بازتاب و انتشار دیدگاه نیروهای چپ و کمونیست و آنهایی است که باور به سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری اسلامی دارند، وبرای یک جهان عاری از ستم طبقاتی مبارزه می کنند .

شما می توانید مطالب خودتان را برای ما به آدرس jahantelegraf@gmail.com ارسال کنید