دولت موقت آمریکایی نمیخوایم، نمیخوایم! آذر ماجدی

طرح های دست راستی آمریکایی خنثی باید گردد! جنبش اعتراضی وارد پنجمین هفته شد. فاکتور های معینی این خیزش را از جنبش های اعتراضی پیشین متمایز می کند. این جنبش سریعا سراسری شد. مردم در بسیاری از شهرها به خیابان ها آمده اند و سرکوب خشن رژیم اسلامی نتوانسته مردم معترض را به عقب نشینی […]

ادامه مطلب

فَرَشگَرد، پلاتفرم آنتی کمونیسم! سیاوش دانشور

ما کمونیست ها همیشه اعلام کرده ایم که آنتی کمونیسم “یک حزب واحد جهانی” در جامعه سرمایه داری است. این حزب واحد جهانی جائی دفتر و تابلوئی رسمی ندارد اما به گواهی تاریخ سرمایه داری و عملکرد ضد کارگری دولتهای سرمایه داری، آنتی کمونیسم شناسنامه مشترکِ سیاسی طبقاتِ حاکمه از مونارشیست و جمهوریخواه تا لیبرال […]

ادامه مطلب