بیانیه حزب حکمتیست علیه تحریمهای اقتصادی و فضای جنگی / در دفاع از مدنیت جامعه و زندگی مردم

بیانیه حزب حکمتیست علیه تحریمهای اقتصادی و فضای جنگی / در دفاع از مدنیت جامعه و زندگی مردم این بیانیه ‌در ماه ژوئن ۲۰۱۲ از طرف حزب حکمتیست منتشر شده است. تداوم تحریمهای اقتصادی که مصائب و مشقات آن مستقیما دامن کارگران و مردم زحمتکش ایران را گرفته است و بالا گرفتن منازعات ارتجاعی دول […]

ادامه مطلب