20 سال پس از مرگ منصور حکمت

بیست سال پس از منصور حکمت , سرنوشت حزب موسوم به کمونیست کارگری- آذر ماجدی

در آستانه بیستمین سالگرد مرگ منصور حکمت هستیم. منصور حکمت نقش مهمی در توسعه و پیشروی جنبش کمونیستی و مارکسیستی داشت. نقد جریانات و سیاست های چپ غیرکارگری، پوپولیستی و بورژوایی که تحت نام کمونیسم و مارکسیسم فعالیت می کنند یکی از دستاوردهای مهم و پر ارزش اوست. طی سال های ۱۳۵۷- ۱۳۶۱ با نقد […]

ادامه مطلب