ضمن حمایت پرنسیپی مان از این فرم مطلوب تشکیلات توده ای کارگران، هنوز چک سفید بدست هر مجمع عمومی و هر شورائی نمیدهیم- عباس گویا

بحث بر سر سندیکا یا مجمع عمومی که ریشه در وجود تشکلی محفلی در مقابل یک تشکل توده ای در هفت تپه دارد، بحثی زمینی است. در مورد “سندیکا” حرف زیادی نمیشه زد. مدافعین آن در بهترین حالت رفرمیست اند، توده ایست اند. اما مدافعین مجمع عمومی نیز دیمی و کورکورانه هر تجمعی از کارگران […]

ادامه مطلب