نه به اعدام از توماج و افراسیاب! اعدام اسم دولتى کلمه کشتن است!

مجازات اعدام اسم دولتى کلمه کشتن است. افراد یکدیگر را به قتل میرسانند، اما دولتها افراد را به “اعدام” محکوم میکنند. خواست لغو اعدام و ممنوعیت قتل نفس هردو از یکجا مایه میگیرد، مخالفت با کشتن عامدانه و آگاهانه و با نقشه قبلى کسى توسط کس دیگر. اینکه یکسوى این قتل یک دولت و یا […]

ادامه مطلب