شرکت در مراسم تاج گذاری ابراهیم رئیسی جلاد،مشروعیت دادن به تروریسم اسلامی حاکم بر ایران است!

The Islamic regime is a terrorist regime Shame ON YOU Enrique mora!! You are complicit with killers of the iranian peopleجمهوری اسلامی یک رژیم تروریستی است!شرکت در مراسم تاج گذاری ابراهیم رئیسی جلاد،مشروعیت دادن به تروریسم اسلامی حاکم بر ایران است!

ادامه مطلب