هفت تپه نیازمند راه حل کارگریست! – کامران پایدار

بعلت مبارزات بسیارپرشوروپیگیرکارگران هفت تپه در4الی 5سال اخیر،مرکز نیشکر هفت تپه بطور گسترده ای درانظارودرهمراهی وهمصدایی با دیگرجنبشهای اعتراضی واجتماعی همراه بوده است.مبارزات کارگران هفت تپه علیه بیکارسازی واخراجها،برای بیمه و بازنشستگی ، برای امنیت شغلی ،برای بازگردانیدن کارگران اخراجی به کار،برای افزایش دستمزدهای چندین برابرزیرخط فقرو…بوده است.عمدتا مبارزه واعتراضات کارگران هفت تپه درراستای تامین […]

ادامه مطلب