اسطوره بورژوازى ملى و مترقى(٢)

سخنى با خوانندگانفاصله‌اى ٩ماهه جزوه اول “اسطوره …” را از جزوه دوم جدا ميکند. پس لازم است که اين جزوه را با اذعان به کوتاهى خود و اعلام پذيرش انتقاداتى که در طى اين مدت بر ما وارد بوده است، آغاز کنيم. شايد مهمترين عامل در اين ميان نارسائى‌ها و کاستى‌هاى برنامه ريزى و تقسيم […]

ادامه مطلب