روابط بين المللى؛ ممنوعيت ورود کشور به پيمان هاى ضد مردمى،سلطه طلبانه و سرکوبگرانه

نشريات

حزب کمونيست کارگرى ايران اصول زير را به عنوان مبناى روش دولت در صحنه بين المللى مورد تاکيد قرار ميدهد:

لغو ديپلوماسى سرى. تابع کردن سياست خارجى و اقدامات ديپلوماتيک به قوانين و تصميمات مصوب ارگان هاى مقننه منتخب مردم.

-همبستگى مادى و معنوى با جنبش هاى کارگرى و سوسياليستى و همه جنبش هاى اجتماعى در کشورهاى مختلف که براى تحقق حقوق و آزادى هاى مشابه مواد مندرج در اين برنامه تلاش ميکنند. اعمال فشار سياسى و ديپلوماتيک بر همه رژيم هايى که حقوق فردى و مدنى پايه اى را از شهروندان خود سلب ميکنند.

-تلاش براى شکل گيرى و تقويت آن نهادها و مراجع بين المللى که اراده آزاد مردم کشورهاى مختلف را نمايندگى ميکنند و تحقق رفاه اجتماعى، گسترش آزادى هاى مدنى و تامين برابرى مردم جهان در شئون مختلف را هدف خود قرار ميدهند. تلاش براى لغو همه نهادها و پيمان ها و مراجع بين المللى امپرياليستى، ميليتاريستى و ناقض برابرى و اعمال اراده آزاد مردم کشورهاى مختلف جهان در صحنه بين المللى.

-تخصيص دائمى بخشى از درآمد و منابع انسانى و تکنيکى و تخصصى در کشور به امر کمک به بهبود زندگى اقتصادى و فرهنگى مردم در کشورها و مناطق محروم تر جهان.
-ممنوعيت ورود کشور به پيمان هاى ضد مردمى، سلطه طلبانه و سرکوبگرانه.