اطلاعیه: اسماعیل مولودی همان نوید بشارت است! علی جوادی

نشريات

اخیرا اسماعیل مولودی در یك ویدئوی پر از جعلیات و اتهامات سخیف و تماما ارتجاعی علیه كل جنبش كمونیسم كارگری اذعان كرده است كه همان نوید بشارت كذایی است. شخصی كه با نام مستعار برخی اطلاعات درونی و غیر علنی پلنوم كمیته مركزی حزب كمونیست كارگری را مغرضانه و كور منتشر میكرد. برای “حقانیت” ادعای ایشان همین قدر كافی است كه یادآوری شود ایشان در آن دوران تماما چنین انتسابی را بخود عمیقا محكوم میكرد.
انتشار اسناد و مباحث درونی و نقض دیسیپلین درونی هر كمیته حزبی كه فرد داوطلبانه افتخار حضور در آن را پیدا كرده است یك خطای تشكیلاتی است كه در هر مورد باید مورد بررسی و در صورت قطعی شدن مستلزم اقدام تشكیلاتی مناسب است، كه این چنین نیز شد!
من اتهامات كثیف اسماعیل مولودی علیه رهبری وقت حزب كمونیست كارگری و كل جنبش كمونیسم كارگری را، علیرغم هر اختلاف نظر سیاسی ام با این رهبری، عمیقا محكوم میكنم. من از اقدام تشكیلاتی رهبری حزب كمونیست كارگری در مقابله با نوید بشارتها دفاع میكنم!
علی جوادی
۲۰ فوریه ۲۰۲۱