روز حکمت را گرامی بداریم! – رحمان حسین زاده

وارونگی دنیای امروز زبانزد خاص و عام است. روزمره و مستمر زشتیها و تباهی های نظم حاکم در ابعاد فاجعه باری انسانیت را زیر ضرب گرفته است. ایدئولوگها و مفسرین و حکومتگران نظم بورژوایی وعده میدادند، که با گسترش سرمایه و جهانی شدن آن، تامین زندگی و امنیت و آرامش و رفاه جوامع بشری تضمین […]

ادامه مطلب