اعلامیه حزب حکمتیست ایران، اول مه؛ دهها کارگر دستگیر شدند! بازداشت شدگان باید فورا آزاد شوند!

اول مه امسال، فضای سیاسی ایران را حول خود قطبی کرد. جنبش کارگری علیرغم سرکوبها و زخمهای باز بر پیکرش، فراخوان اجتماع در مقابل بهارستان را داد و تقریبا تمام تشکلهای کارگری، تشکل فعالین کارگری، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان دانشگاههای کشور و فعالین سیاسی از این اجتماع حمایت کردند. این اراده و عزم جمعی را باید […]

ادامه مطلب