اعلامیه حزب حکمتیست : تهاجم تروریستی در كرايست چرچ نيوزیلند را قویاً محكوم ميكنيم!

مقالات نشريات

روز جمعه ١٥ مارس برابر ٢٤ اسفندماه در يك اقدام تروريستى در شهر كرايست چرچ نيوزیلند، چند نژادپرست فاشیست دو مسجد مسلمانان مقيم اين شهر را مورد حمله تروریستی قرار دادند و با قتل‌عام سبعانه ٤٩ نَفَر را به قتل رساندند و بيش از ٢٠ نَفَر ديگر را مجروح كردند.

افسار گسیختن فاشیسم و کشتار جمعی در چهارگوشه جهان، نشان میدهد که بورژوازی تا چه اندازه جوامع امروز را بعقب برده است. اسکین هدِ فاشیست و ولگردِ خیابانی، محصول راسیسم سیاسی-اداری و نهادینه شده در مغز استخوان قوانین و مناسبات طبقات حاکم است. آبشخور تهاجم تروریستی فاشیستها به اماکن مذهبی مسلمانان در نیوزیلند با تهاجم تروریستی داعش به مردم عادی در شهر و مرکز خرید در شهرهای لندن و پاریس و دمشق و بغداد یکی است. هر‌دو از محصولات طبقات حاکمه است و به تداوم منافع آنها خدمت میکند، هر‌دو دقیقاً یک کار را صورت میدهند، و هردو قربانیانشان را از مردم عادی و بیدفاع میگیرند. كمونيستها سرسخت‌ترین مخالفین این تروریسم کور هستند. کمونیستها مدافعین قدیمی و پرشور آزادی بیقید و شرط سیاسی و بیان، آزادی مذهب و بی مذهبی و مبارزه‌ای سیاسی و روشنگرانه برای زدن ریشه های اجتماعی و اقتصادی مذهب و بسيج جامعه عليه خرافات هستند. در جامعه سوسياليستى مورد نظر ما، آزادى كامل مذهب و بى مذهبى تضمين ميشود. جنگ و كشتار و نسل كشى در ٣٠ سال گذشته بار ديگر نشان داد که “دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون امید سوسیالیسم و بدون “خطر” سوسياليسم، به چه منجلابى تبديل میشود”.

حزب كمونيست كارگری- حكمتيست اين حمله تروريستی و کشتار‌جمعی كه ريشه در فاشيسم و خارجى ستيزى رو‌به‌رشد در دنيا دارد، را به شدت محكوم ميكند و با بازماندگان اين اقدام جنايتكارانه ابراز همدردى ميكند.

حزب كمونيست كارگرى ايران-حكمتيست

١٥ مارس ٢٠١٩ – ٢٤ اسفند ١٣٩٧