در مورد گرايشات درون جنبش کارگرى- آخرين صحبتهاى منصور حکمت در سمينار کميته شهر

{اين نوشته متن خام پياده شده از روى نوار است} چند نکته متفرقه داشتم. بعد بحثى در مورد گرايشات کمونيستى و کارگرى در درون طبقه کارگر و مشخصه‌هاى آن. نکات متفرقه‌ام يکى راجع به اين بود که مصطفى گفت کارگرى هست که چپى‌ها را قبول ندارد و غيره. من هم چپى‌ها را قبول ندارم، ولى […]

ادامه مطلب