“ديپلوماسى” يا انتخاب سياسى؟ کومه له جديد در “شکافهاى منطقه اى” – منصور حکمت

در شماره دى ماه نشريه جهان امروز مقاله کوتاهى از آقاى عمر ايلخانى زاده به چاپ رسيده که حاوى نکات بسيار مهمى است. مطلب ايشان ظاهرا در پاسخ به مقاله من در انترناسيونال، شماره ١٩، نوشته شده است. من آنجا به نمونه هايى از برخورد سطحى و نابالغ سازمانهاى باصطلاح چپ به بحث احتمال لبنانيزه […]

ادامه مطلب

بزنید کنار، سوسیالیسم داره میاد، اثر:عزیز نسین با ترجمه هیرش مجید نیا

مقدمه:   برای خواننده مطالب و داستان‌های طنز ادبیات داستانی ترکیه، عزیز نسین نامی آشنا در حوزه نقد اجتماعی-سیاسی به زبان طنز ساده و قابل فهم و بدور از حشو و زوائد زبان ثقیل و غیر قابل فهم وپیچیده سخن گویان عصا قورت داده نزد توده ستمدیده مردمی است که اتفاقا روزانه توسط همین زبان دیوان […]

ادامه مطلب

قطعنامه پیشنهادی به پلنوم ٥٢ حزب کمونیست کارگری ایران، با مقدمه ای از محمد آسنگران

قطعنامه زیر پیشنهاد ما امضا کنندگان به پلنوم ٥٢ حزب کمونیست کارگری ایران بود. این قطعنامه در پلنوم بوسیله محمد آسنگران معرفی شد. بعد از معرفی مخالفین و موافقین در مورد آن اظهار نظر کردند. رفقا حمید تقوایی و محسن ابراهیمی به عنوان مخالف قطعنامه را نقد کردند. علی جوادی و محمد آسنگران در دفاع […]

ادامه مطلب

باز هم در باره شعار جمهورى سوسياليستى ايران -نامه شماره هفت ٧ ٭ – منصور حکمت

در پاسخ به پاسخ حميد به ملاحظات من بر بحث او در باره شعار جمهورى سوسياليستى ايران) در نوشته قبلى اشاره کردم که من موافق شعار جمهورى سوسياليستى ايران هستم، اما فقط به همين معنى، يعنى به عنوان يک شعار کنکرت که اهداف برنامه و سياسى ما را بر مبناى درک تئوريکى موجود ما در […]

ادامه مطلب