اسماعیل بخشی در روز جهانی کارگر : خصوصی سازی و اعتراضات کارگری

مولتی مدیا

اسماعیل بخشی در روز جهانی کارگر : خصوصی سازی و اعتراضات کارگری